M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 15. zasedání ze dne 23.08.2017
číslo 15R-739/2017

k uzavření smlouvy o dílo se společností Sport Technik Bohemia s.r.o, se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ 496 18 555 na realizaci akce „Doplnění městského mobiliáře a vytvoření dráhy pro kola a brusle, ul. Tajovského a Sládkovičova na parcele č. 2869/417, Praha 4 - k.ú. Krč“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o dílo se společností Sport Technik Bohemia s.r.o., se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ 496 18 555 na realizaci akce „Doplnění městského mobiliáře a vytvoření dráhy pro kola a brusle, ul. Tajovského a Sládkovičova na parcele č. 2869/417, Praha 4 - k.ú. Krč“.  Předmětem je vybudování okruhu/dráhy pro kola a brusle okolo stávajícího hřiště, doplnění hřiště o skluzavku s dopadovou plochou, nově vybudované přístupové schodiště ke hřišti, osazení laviček a odpadkového koše.
Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace, zpracované společností R-Projekt 07 Praha s.r.o., IČ 276 47 111 a dle cenové nabídky uchazeče ze dne 14.8.2017  za cenu díla 1.776.757,00 Kč bez DPH, DPH 21% je 373.118,97 Kč, vč. DPH 2.149.875,97 Kč.  Doba zhotovení díla je 122 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stroje a zařízení 60 měsíců. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

II. u k l á d á
Ing. Zdeňku Kováříkovi, zástupci starosty MČ Praha 4,
předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi

 T: 5. 9. 2017

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, ZST