Zapojení praktických lékařů do očkování proti nemoci Covid-19


S prvním březnem odstartovalo zapojení praktických lékařů do očkovací kampaně. Praktici očkují ty zájemce, kteří dosud nebyli očkováni jinde a nejsou zaregistrováni prostřednictvím Centrálního rezervačního systému k očkování do některého z očkovacích míst. V této fázi očkování provádí praktický lékař je vakcinaci pouze u klientů, které má ve své kartotéce. Jeho průběh nakonec závisí na tom, kolik dávek vakcíny látky AstraZeneca konkrétní praktičtí lékaři dostanou.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST


Praktičtí lékaři ve svých ordinacích očkují:
  • seniory 80+, kteří se nechtějí nechat očkovat v očkovacím místě,
  • imobilní pacienty,
  • seniory 70+,
  • chronicky nemocné pacienty podle přesně stanovených prioritních diagnóz, kteří jsou sice mladší než 70 let, ale je u nich riziko těžkého průběhu covid-19.
Registrace zájemců o očkování:

Praktický lékař vyhledá osobu, kterou chce očkovat, v informačním systému ISIN-OČKO a provede „záznam o registraci“. Provedení záznamu se automaticky projeví v Centrálním registračním systému (CRS). ISIN-OČKO zároveň indikuje, pokud je daný pacient již registrován v CRS, u takové osoby nemůže být očkování provedeno v ordinaci praktického lékaře. Tímto postupem vzniká u každého praktického lékaře „fronta pacientů k očkování“, tj. jejich pořadí. Praktický lékař poté zve pacienty k očkování v konkrétním termínu v době, kdy bude mít zajištěnu očkovací látku.


INFORMACE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘENárodní koordinátorka pro očkování rozdělí dávky očkovací látky AstraZeneca mezi kraje na základě populačního klíče a zašle tento údaj krajskému koordinátorovi očkování. Ministerstvo zdravotnictví ČR zasílá krajskému koordinátorovi očkování a krajskému koordinátorovi praktických lékařů informace o tom, kolik pacientů je přes aplikaci ISIN-OČKO registrováno u jednotlivých praktických lékařů. Krajský koordinátor očkování na základě těchto údajů rozhodne o rozdělení přiděleného množství očkovací látky mezi očkovací místa a síť praktických lékařů v kraji a oznámí toto rozdělení distributorovi a ministerstvu zdravotnictví.

Objednávky pro ordinace PL pak probíhají následovně:
  • Podle nejvyššího počtu zaregistrovaných pacientů v programu ISIN-OČKO rozdělí krajský koordinátor očkování očkovací látky AstraZeneca. Tento seznam zašle krajskému koordinátorovi praktických lékařů, ministerstvu zdravotnictví a distributorovi.
  • Praktičtí lékaři zasílají jednotný formulář pro praktiky přímo distributorovi na adresu AZvakciny@a-h.cz a do kopie uvedou e-mailovou adresu dispecinkocko@mzcr.cz . Zasláním objednávky jim nevyvstává automatické právo na okamžité přidělení očkovací látky. O přidělení očkovací látky rozhoduje krajský koordinátor očkování. O schválení přidělení očkovací látky budou praktičtí lékaři informováni prostřednictvím krajského koordinátora pro praktické lékaře. Pokud si praktický lékař neobjednal dodávky v předstihu, musí tak učinit nejpozději v den, kdy bude informován o přidělení dávky. Bez objednávkového formuláře nemůže být distributorem vakcína PL předána.
  • S ohledem na omezený počet dávek platí, že až do změny pokynu není možné, aby jeden praktický lékař získal z jedné dodávky očkovací látky AstraZeneca více jak 1 balení (100 dávek).
  • Primárně je odpovědností každého příslušného praktického lékaře, aby si zajistil veškerý komplementární materiál k očkování. Komplementární materiál není standardně distribuován spolu s očkovací látkou.
  •  Vzhledem k tomu, že někteří praktičtí lékaři nemají žádné zásoby komplementárního materiálu, a s ohledem na to, že tento materiál nelze sehnat formou standardního nákupu, kdy se jedná o nedostatkové zboží, požádalo hlavní město Praha o uvolnění tohoto materiálu z pohotovostních zásob spravovaných Správou státních hmotných rezerv.
Krajskou koordinátorkou za praktické lékaře byla jmenována MUDr. Dagmar Škrhová, která má primárně předávat praktickým lékařům veškeré informace k očkování a sdělovat, kdy jim bude distributorem zavážena vakcína AstraZeneca. Zapojení praktických lékařů do očkování není vázáno na členství ve Sdružení praktických lékařů.

Očkování - magistrátní stránka

Aktualizováno: 09.03.2021 – Vít Drbal
Vytisknout