Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti městské části Praha 4 v oblasti poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2009

Obsah:
a)    Počet podaných žádostí
b)    Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c)    Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
d)    Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
e)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

a)    Počet podaných žádostí:    38
Počet vyřízených žádostí:    38
Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací:    1

b)    Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:        0
Počet kladně vyřízených odvolání:          0
Počet zamítnutých odvolání:          0

c)    Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Nedošlo k žádnému soudnímu jednání

d)    Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
Žádné řízení o sankcích nebylo vedeno

e)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

  • Převážná část žádostí o informace byla směřována odboru bytové politiky, odboru stavebnímu a odboru životního prostředí a dopravy.

  • V jednom případě bylo rozhodnuto o neposkytnutí informace. Žádost byla směřována k poskytnutí informací do budoucna. Bylo žádáno o zaslání informací o konání veřejných dražeb nemovitostí ve správním obvodu městské části. Tyto informace přichází od dalších subjektů a jsou zveřejňovány na úřední desce úřadu. Žadatel byl odkázán na sledování úřední desky na webu MČ Praha 4 www.praha4.cz, dále pak ke sledování webových stránek www.centralniadresa.cz a www.portaldrazeb.cz , nebylo však učiněno ve smyslu § 6 zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění, neboť lze odkázat pouze na zveřejněné informace, nikoliv na teprve v budoucnu uveřejněné informace.

  • Podle § 13, odst. 3 se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí. Evidují se písemné žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  • Postup při poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím se řídí Nařízením tajemníka č. 12/2006 – Postup při poskytování informací zaměstnanci MČ Praha 4 dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění a Nařízením tajemníka č. 8/2006 – Sazebník úhrad nákladů za kopírování a poskytování informací.

Zpracoval:   Libor Hakl, odbor kancelář tajemníka

Vytisknout