Program a výsledky hlasování 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 3. 2. 2016

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4


dne 3. 2. 2016 od 13:00 hod. v sále 301

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh ke znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4.
volba probíhala tajným hlasováním


3. Prodej bytových jednotek


4. Majetkové dispozice
e) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1625/6 a 1625/7 v katastrálním území Krč
oprava hlasování: Akad. arch. Jaromíra EISMANNOVÁ hlasovala PROTI NÁVRHU
h) ke společnému prodeji pozemku parc. č. 2869/201 a části pozemku parc. č. 2869/197 označené dle GP č. 2729-204/2015 jako pozemek parc. č. 2869/452, oba v katastrálním území Krč
materiál byl stažen
p) k prodeji pozemku parc. č. 2910/274 v katastrálním území Nusle
materiál byl stažen

5. Návrh k opakované žádosti společnosti Virgo s r.o., IČ 61857947, o prominutí smluvní pokutya úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru č. 301 v nemovitosti č. p. 785, ul. Na Klaudiánce 30, Praha 4, katastrální území Podolí.

6. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní M. K.

7. Návrh k žádosti o odložení splatnosti plateb z uzavřené splátkové dohody s paní H. Š.

8. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s panem I. S.

9. Návrh ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 18Z-23/2014 ze dne 13.2.2014  k uzavření splátkové dohody s V. S.

10. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní D. K.

11. Návrh ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 20Z-41/2014 ze dne 18.6.2014 k uzavření splátkové dohody s K. P.

12. Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 17. 6. 2015 do 16. 12. 2015

13. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro bezpečnost
d) výbor pro energetické úspory

14.
Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.
Vytisknout