Přestupkové oddělení

Projednává přestupky uvedené v zákoně č. 251/2016 Sb., v platném znění:

 • proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy - § 2

 • na úseku všeobecné vnitřní správy - § 3

 • proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě, není-li příslušný jiný odbor-§ 4

 • proti veřejnému pořádku - § 5

 • křivé vysvětlení - § 6

 • proti občanskému soužití - § 7

 • proti majetku - § 8

 • na úseku podnikání - § 9

 • na úseku porušování práv k obchodní firmě - § 10

 • projednává přestupky podle zákona č. 84/1990 Sb., v pl. znění (zákon o shromažďování)

 • projednává přestupky podle § 105a, 105b odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 121/2000 Sb., v pl. znění (autorský zákon)

 • projednává přestupky podle § 76, § 76a, § 76b zákona č. 119/2002 Sb., v pl. znění (zákon o zbraních)

 • projednává přestupky podle § 101 zákona č. 273/2008 Sb., v pl. znění (o Policii ČR)

 • projednává přestupky na úseku užívání státních symbolů podle § 13 zákona č. 352/2001 Sb., v pl. znění (o užívání státních symbolů České republiky)

 • projednává přestupky proti branné povinnosti podle § 35 zákona č. 585/2004 Sb., v pl. znění (branný zákon)

 • projednává přestupky podle § 5 zák. č. 122/2004 Sb., v pl. znění (válečné hroby a pietní místa)

 • projednává přestupky podle § 27, § 27a zákona č. 246/1992 Sb., v pl. znění (na ochranu zvířat proti týrání)

 • projednává přestupky podle § 35 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n), q, a § 36 odst. 2 až 9 zákona č. 65/2017 Sb., v pl. zněn. (o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) vyjma přestupků, k jejichž projednávání je příslušný odbor živnostenský podle § 40 odst. 5 písm. j) zákona č. 65/2017 Sb., v pl. znění

 • vede evidenci přestupků v působnosti úřadu, zpracovává statistiku přestupkového řízení

 • vyřizuje dožádání jiných správních orgánů v rámci své působnosti

 • vypracovává zprávy o pověsti na občany dle požadavků orgánů činných v trestním řízení a dalších oprávněných subjektů

 • dle směnečného zákona provádí protest směnky a šeku

 • zajišťuje výkon zákona na ochranu zvířat proti týrání v součinnosti s jiným orgánem státní správy

 • zajišťuje podmínky pro výkon trestu obecně prospěšných prací, spolupracuje s probační a mediační službou podle § 337, § 338 odst. 2 a § 340b odst. 1 trestního řádu, projednává podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací s odsouzeným podle § 336 odst. 6 trestního řádu

 • provádí exekuci na nepeněžitá plnění prováděná na základě žádosti jiného správního orgánu ostatními způsoby než ukládáním pokut a vyklizením

Aktualizováno: 03.05.2018 – Vít Drbal
Vytisknout