Praha 4 vyhlásila dotační programy pro rok 2020


Praha 4 zveřejnila vyhlášení dotačních programů pro rok 2020. Spolu s dokumentem nazvaným Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2020 je ve středu 27. listopadu 2019 schválila Rada městské části Praha 4. Dotační programy jsou také zveřejněny na úřední desce i na webu www.praha4.cz .

„Dotační programy v příštím roce mimo jiné podpoří sportovní a tělovýchovné aktivity, kulturní a spolkovou činnost, projekty zaměřené na bezpečnost dětí a mládeže a rizikové chování dětí a mládeže, na integraci cizinců a národnostních menšin, ochranu životního prostředí, dále sociální a zdravotní projekty a projekty rodinné politiky,“ uvedl radní pro dotační politiku, společnosti založené MČ Praha 4 a správu veřejných prostranství Jan Hušbauer (ANO 2011).

Jednotlivé dotační programy budou zveřejněny od 2. prosince 2019 do 2. března 2020, a to na úřední desce a na webu www.praha4.cz . Žadatelé budou moci předkládat své žádosti o dotaci od 6. ledna 2020 do 15. ledna 2020, a to až do 17 hodin. O žádostech bude rozhodnuto do 30. dubna 2020.

Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2020 upravují konkrétní podmínky jednotlivých vyhlášených dotačních programů. Žádost o dotaci může podat právnická osoba, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost, nebo fyzická osoba za předpokladu, že splňuje podmínky stanovené v dotačním programu. Příjemci víceletých dotací z roku 2019 nemohou žádat o dotaci na stejný účel v roce 2020. Pro snížení administrativní zátěže žadatelů o dotaci mohou žadatelé předkládat pouze prosté kopie dokumentů dokládajících jejich právní subjektivitu.

O udělení či neudělení dotace s přesnou specifikací výše dotace rozhodne s konečnou platností Zastupitelstvo MČ Praha 4 na základě návrhu Rady MČ Praha 4. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace, uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Podrobné informace o dotačním řízení naleznou žadatelé na úřední desce a na www.praha4.cz .Vloženo: 02.12.2019   |   Aktualizováno: 02.01.2020 – Vít Drbal
Vytisknout