Posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy


Ministerstvo vnitra ČR vydalo 19. března 2020 stanovisko k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.

Odkaz na plné znění stanoviska najdete ZDE nebo po kliknutí na obrázek dole. Soubor se zněním stanoviska pak ZDE .

Úřad městské část Praha 4 oznamuje, že se při výkonu správních činností bude řídit stanoviskem Ministerstvem vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu.

Pokud občanům protikrizová opatření vlády České republiky, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nebo jiné okolnosti (např. karanténa, onemocnění koronavirem) znemožnily učinit určitý úkon ve správním řízení, mohou podle § 41 odst. 2 správního řádu požádat příslušný odbor Úřadu městské části Praha 4 o prominutí zmeškání úkonu, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila učinit úkon. Se žádostí o prominutí zmeškání úkonů je třeba spojit daný zmeškaný úkon, jinak se správní orgán nebude žádost zabývat.

Podle § 41 odst. 4 správního řádu správní orgán promine zmeškání úkonu, pokud žadatel prokáže, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. Správní orgán však musí i v této situaci provádět individuální hodnocení případů. Prominutí zmeškání úkonu bude na místě vždy v případech, kdy úkon vyžaduje osobní účast, přičemž osoba by dostavením ke správnímu orgánu vystavovala sebe i ostatní osoby zvýšenému riziku nákazy.

Důvodem pro prominutí zmeškání úkonu může být zpravidla též ztížená možnost učinit podání poštou. Naproti tomu v případech, kdy má účastník řízení k dispozici datovou schránku a daný úkon (např. odvolání) mohl učinit ve stanovené lhůtě, vyhlášení nouzového stavu nebude bez dalšího důvodem pro prominutí zmeškání úkonu. V těchto případech je tedy na účastníkovi řízení, aby svou žádost řádně odůvodnil.

Pokud jde o běh lhůt pro rozhodování správního orgánu, tyto mají zpravidla pořádkový charakter.
Správní orgány v souladu s usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 217 soustředí své zdroje na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu. Ostatní agendy vykonávají v omezeném rozsahu.

V případě lhůt propadného charakteru, nebo lhůt, s jejichž uplynutím, zákon spojuje určitý následek (např. fikci rozhodnutí apod.) se výše uvedené k pořádkovým lhůtám neuplatní. V těchto případech závisí na konkrétním zákoně, zda upravuje případné výjimky odůvodňující prodloužení stanovené lhůty, které by bylo možné vztáhnout na úkony učiněné v době trvání nouzového stavu.

Posuzování lhůt - stanovisko MV ČR


Zveřejněno: 20.03.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 20.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout