Pomáháme našim seniorům


Úřad MČ Praha 4 dne 20200319

Městská část Praha 4 řeší denně problémy, které lidem způsobila nákaza koronavirem COVID-19. Zajišťuje od samého počátku pomoc seniorům, ale i dalším, například hendikepovaným lidem, kteří pomoc a podporu také potřebují. Reaguje na všechna opatření vlády, ministerstev a hlavního města Prahy a zprostředkuje veřejnosti všechna důležitá rozhodnutí a důležité informace všemi informačními prostředky, které má k dispozici.

Informace pro seniory - tlačítko 400 x 400.jpgPéči o seniory zajišťuje Sociální odbor Úřadu MČ Praha 4 ve spolupráci s Ústavem sociálních služeb Prahy 4 (ÚSS), Magistrátem hlavního města Prahy, neziskovými organizacemi a prověřenými dobrovolníky.

Sociální odbor už řadu dní především důsledně mapuje potřeby seniorů, ale nevnucuje jim služby a kontakty s veřejností, o které nemají zájem a které by pro ně mohly být potenciálně nebezpečné. K dispozici je 50 aktivních, prověřených dobrovolníků, kteří jsou evidovaní prostřednictvím ÚSS, a které úřad i ÚSS aktivně využívají při pomoci seniorům. Dalších zhruba 200 dobrovolníků má ÚSS v záloze. Potřebné služby pro seniory jsou zajišťovány také prostřednictvím organizace ADRA, která má 40 dobrovolníků.

Dobrovolnictví - tlačítko 400 x 400Sociální odbor oslovil již 12. března 2020 více než 200 praktických lékařů z Prahy 4 s výzvou, pokud mají ve svém spádovém okrsku seniory, aby kontaktovali sociální odbor, anebo předali seniorům kontakt na jeho pracovnice. Následujícího dne byl navíc do poliklinik a veřejných budov za pomoci skautů z Prahy 4 předán leták s nabídkou pomoci od této organizace.

Nečekáme tedy pasivně, až nás senioři osloví, ale také aktivně seniory oslovujeme, protože za nejohroženější považujeme tu skupinu, která není schopna se o pomoc přihlásit. Oslovujeme osoby starší 65 let se zdravotním postižením a postupujeme při tom od nejvyšší závislosti k nižší. Seniorům poskytujeme informace, nabízíme služby, ale také nezbytnou psychickou podporu. Tímto způsobem bylo například v úterý 17. března zajištěno 287 obyvatel z Prahy 4, k dnešnímu dni jsme kontaktovali téměř 1000 seniorů. Obdobně postupuje i ÚSS, který byl v uplynulých dnech v kontaktu s 1100 klienty.

Jak funguje úřad - tlačítko 400 x 400.jpgVelká část práce sociálního odboru nyní spočívá zejména v poskytování informace, jak v současném nouzovém stavu řešit různé životní situace. O rozšíření služeb nyní senioři zájem nemají, to se ale pochopitelně může den ze dne změnit, úřad s tím počítá a je na takou situaci připraven.

Služby v Ústavu sociálních služeb jsou poskytovány, i když s ohledem na celorepubliková nařízení, jsou pochopitelně upraveny nebo omezeny. Je proto uzavřen denní stacionář a v Ošetřovatelském zařízení Jílovská je zákaz návštěv. Strava není podávána v jídelnách, ale nosí se seniorům do bytů. Spolehlivě fungují všechny dovozové trasy obědů. V rámci solidarity získal ÚSS i zásilku roušek, které seniorům poskytl společně s potřebnou informací, jak roušku používat.

V Praze 4 ovšem nežijí jen senioři. Sociální odbor Úřadu MČ Praha 4 proto mapuje i potřeby osob nesvéprávných nebo osob ohrožených sociálním vyloučením, které by nynější situací mohli být ještě více ohroženi. V této souvislosti je v úzkém kontaktu s Úřadem práce a dalšími organizacemi, například Nadějí, Farní charitou Chodov a Majákem. Zajišťujeme sociální péči také o naše onkologické klienty.

Na recepci Úřadu městské části Praha jsou k dispozici letáky, které informují seniory o krizových linkách Magistrátu hlavního města Prahy a Úřadu městské části Praha 4 a nabídce pomoci Sociálního odboru úřadu městské části Praha 4 a Ústavu sociálních služeb Praha 4. leták s nabídkou pomoci seniorům s nákupy a dalšímu službami byl distribuován do domů, které spravuje městská část Praha 4 prostřednictvím své organizace 4-Majetková.

Do šití nedostatkových roušek se zapojilo Zdravotnické zařízení MČ Praha 4. V pátek 20. března 2020 předalo prvních 30 roušek Mateřské škole 4 pastelky (pracoviště Plamínkové), která je jednou z pěti mateřských škol v Praze 4, které v mimořádném režimu zajišťují péči o děti ve věku předškolního vzdělávání, jejichž zákonní zástupci jsou nezbytní pro fungování společnosti v nouzovém režimu. Jsou to především zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogických nebo nepedagogických pracovníků určené školy.Opatření v Ústavu sociálních služeb Praha 4


Opatření v Ústavu sociálních služeb Praha 4 (ÚSS) reagují zejména na opatření Vlády ČR. Ještě před těmito nařízeními v ústavu omezili (zrušili) návštěvy uživatelů tohoto pobytového odlehčovacího zařízení. S účinností od 16. března 2020 byl kvůli omezení kontaktu uzavřen pro uživatele denní stacionář. Uživatelé denního stacionáře však nebyli uzavřením nijak omezeni, vše bylo předem projednáno s jejich rodinnými příslušníky.

Mezi další opatření patří postupná nová organizace jídelen. Tato opatření jsou směřována k tomu, aby uživatelé do společných jídelen, pokud možno nedocházeli, a tak byla eliminována jejich koncentrace. ÚSS nyní využívá řadu dobrovolníků, které donášejí hotová jídla z jídelny seniorům do jejich bytů. V některých jídelnách je nutno z hygienických důvodů přistoupit k donášce v jednorázových boxech.

V uplynulých dnech měli senioři zájem zejména o zajištění nákupů a donášku/dovoz obědů. ÚSS zatím tyto služby kapacitně zvládá. Pokud by došlo k navýšení nad rámec kapacit, má ústav připravené scénáře na řešení takové situace ve spolupráci s dobrovolníky, dodavateli potravin a dodavateli hotových jídel. V tomto případě by docházelo k centralizaci nákupu a následné rozdělování k uživatelům s pomocí dobrovolnických sil.

ÚSS distribuuje řadu informativních materiálů, a to nejen seniorům, ale vlastním zaměstnancům. Jedná se především o pokyny, jak se v určité situaci zachovat, na koho je možné se obrátit, co dělat když…

Ještě před vyhlášením nouzového stavu zřídil Ústavu sociálních služeb Praha 4 „informační linku“ pro své klienty i další občany Prahy 4 zejména seniorského věku. Tato linka je zajišťována sociální pracovnicí, která ve spolupráci s koordinátorkami pečovatelské služby zajišťuje okamžité naplnění jejich potřeb. Na tuto linku volá několik desítek lidí denně. Operativně je ústav schopen po zavolání zajistit zejména nákupy potravin, zajištění léků či hotových jídel. Tato linka slouží zároveň i k sociálnímu poradenství, psychické podpoře a k zajištění relevantních informací o mimořádné situaci a opatřeních. Tím je zajištěno i to, aby uživatelé seniorského věku prakticky nemuseli vycházet ven.

ÚSS aktivně spolupracuje s MČ Praha 4, činnosti koordinuje se Odborem sociálním i s Oddělením krizového řízení a bezpečnosti Úřadu městské části Praha 4.Radnice otevřela novou facebookovou skupinuPřátelé stránky Praha 4 - Tato skupina je zaměřena na komunikaci týkající se aktuální epidemiologické situace způsobené nákazou koronavirem COVID-19. A v současné době především na výměnu informací o nabídce zboží a služeb, které mohou pomoci obyvatelům Prahy 4.

Nabízíte pomoc? Máte otevřenou provozovnu, například lékárnu, poskytujete potřebné služby, prodáváte potraviny, drogerii či jiné potřebné zboží... Chcete podpořit seniory? Dejte o sobě vědět!

Stránku můžete navštívit na odkazu: Přátelé stránky Praha 4


Zveřejněno: 20.03.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 21.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout