Zahájení projektu zateplení ZŠ Jeremenkova

Obrázek bez popisku

Městská část Praha 4
Táborská 350/32
140 45 Praha 4 - Nusle
Tel.: 261 192 111

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zahájení projektu zateplení ZŠ Jeremenkova

Městská část Praha 4 zahájila dne 30. 6. 2009 realizaci projektu „Energetické úspory v ZŠ Jeremenkova“, v rámci kterého dojde k zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a zateplení střech, čímž bude provedeno zateplení objektů Základní školy Jeremenkova 1003.
Realizace projektu bude probíhat na Základní škole Jeremenkova 1003, Praha 4. Díky projektu dojde ke snížení spotřeby energie a v důsledku toho i ke snížení emisí CO2. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 17 211 238,- Kč, z toho 85 % činí dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR (Státní fond životního prostředí) a 10 % nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů městské části Praha 4.

Tabulka financování projektu v Kč:

Škola

Celkové náklady akce s DPH

Uznatelné náklady

Požadovaná dotace z FS

Požadovaná dotace ze SFŽP

Náklady MČ P4 (neuzn. nákl. + spolufinancování)

ZŠ Jeremenkova

39 312 400,00

17 211 238,00

860 561,90

14 629 552,30

38 451 828,10

Ing. Pavel Horálek
starosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 01.07.2009 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout