Zahájení projektu zateplení ZŠ Horáčkova

Obrázek bez popisku

Městská část Praha 4
Táborská 350/32
140 45 Praha 4 - Nusle
Tel.: 261 192 111

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zahájení projektu zateplení ZŠ Horáčkova

Městská část Praha 4 zahájila dne 5. 6. 2009 realizaci projektu „Úspory energií – ZŠ Horáčkova, Praha 4“, v rámci kterého dojde k zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a zateplení střech, čímž bude provedeno zateplení objektů Základní školy Horáčkova 1100. Realizace projektu bude probíhat na Základní škole Horáčkova 1100, Praha 4. Díky projektu dojde ke snížení spotřeby energie a v důsledku toho i ke snížení emisí CO2. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 28 646 406,- Kč, z toho 85 % činí dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR (Státní fond životního prostředí) a 10 % nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů městské části Praha 4.

Tabulka financování projektu v Kč:

Škola

Celkové náklady akce

Uznatelné náklady

Požadovaná dotace z FS

Požadovaná dotace ze SFŽP

Náklady MČ P4 (neuzn. nákl. + spolufinancování)

ZŠ Horáčkova

52 693 437,82

28 281 135,82

1 414 056,79

24 038 965,45

51 279 381,03

Ing. Pavel Horálek
starosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 01.07.2009 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout