Tajemník úřadu, vedoucí odboru kancelář tajemníka

  • připravuje návrhy k volbě, odvolání a vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4
  • vede registr oznámení učiněných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., v platném znění, o střetu zájmů
  • vyřizuje žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací

V oblasti dotační politiky pak:

  • identifikuje a eviduje rozvojové náměty na projekty v návaznosti na aktuální dotační výzvy, v rámci kterých je městská část způsobilým žadatelem
  • informuje o aktuálních dotačních možnostech ostatní organizační jednotky ÚMČ a koordinuje jejich vlastní činnost v rámci realizace projektu, přičemž faktická realizace projektu je v kompetenci věcně příslušného odboru, který odpovídá za dodržování všech podmínek (věcných i ekonomických) čerpání dotace v rámci daného projektu. V průběhu realizace projektu je příslušný odbor povinen poskytovat koordinátorovi evropských fondů součinnost; Věcně příslušné odbory jsou povinny v rámci každého projektu dodržovat zásady vnitřní finanční kontroly dle příslušných předpisů
  • v zastoupení městské části zajišťuje potřebné podklady pro získání dotačních zdrojů
  • v zastoupení městské části komunikuje s poskytovatelem dotace a zajišťuje vypracování relevantních materiálů nutných pro řádné čerpání dotace
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Englová Hana Ing. Vedoucí odboru kanceláře tajemníka 261 192 192 9.30 hana.englova@praha4.cz
Jirsa Jaroslav Mgr. Referent 261 192 394 7.16 jaroslav.jirsa@praha4.cz
Kárník Michal Ing. Tajemník 261 192 213 9.32 michal.karnik@praha4.cz
Lípa Jan JUDr. et Mgr. Ing. Ph.D. MBA LL.M. Právník 261 192 297 9.29 jan.lipa@praha4.cz
Randa Michal RNDr. Referent 261 192 376 7.16 michal.randa@praha4.cz
Veselá Tereza Ing. Referent 261 192 297 9.29 tereza.vesela@praha4.cz


Zveřejněno: 29.05.2014 – Admin Administrator   |   Aktualizováno: 03.05.2018 – Vít Drbal
Vytisknout