Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: pronájem spol.prostor (Marcela Říhová 17.06.2019 16:14) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  v přízemí domu máme volné místnosti, v prohlášení vlastníka označené jako společné části domu a pojmenované jako sklady, prádelny s máčírnami,mandlovna,strojovna ÚT apod.
  Předseda výboru, aniž by měl k tomu oprávnění, nyní podepsal smlouvu o pronájmu s firmou, která tady bude mít sklad potravinových doplňků, kosmetických doplňků z mořských řas a kosmetických doplňků pro péči o pokožku těla - Vertera.
  Skladovat se musí při teplotě 0-5°C
  http://www.zdravi-ktere-bavi.cz
  Mám dotaz- zda je možné v bytovém domě skladovat takovéto produkty.
  Děkuji za odpověď. M.Říhová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 24.06.2019 14:35)
   Vážená paní,
   dle § 126 stavebního zákona (183/2006 Sb.) lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.
   Jak níže uvádíte k změně v užívání zjevně dochází (prádelna, mandlovna atd na sklady). V takovém případě je třeba požádat stavební úřad o rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu, postup záleží na tom, o jakou stavbu se jedná a zda jsou pro změnu třeba stavební úpravy a jaké, či zda změna stavební úpravy nevyžaduje.
   Aby bylo možné změnu povolit musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými stavebním zákone a se zvláštními právními předpisy.
   V konkrétním případě Vám doporučuji se obrátit z hlediska souladu s územním plánem na Magistrát hl.m. Prahy odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, pokud budete potřebovat poradit s volbou žádosti pak na místě příslušného referenta našeho úřadu.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: stavební dokumentace panelového domu (D. Pauknerová 20.06.2019 8:32) – Stavební úřad
  Dobrý den. Chtěla bych v bytě provést menší úpravu. Statik požaduje dokumenty jako řez domem, půdorys s kótami a pod. Společenství vlastníků žádné takové podklady nemá. Můžete mi, prosím, poradit, kde bych si mohla o potřebné dokumenty zažádat? Předem děkuji. D. Pauknerová, Jižní Město - Chodov
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 24.06.2019 14:30)
   Vážená paní,
   v případě stavby na Jižním městě - Chodov nejsme ke stavbě místně příslušným stavebním úřadem, tím je odbor výstavby MČ Praha 11 (Vidimova 1324, 1325), kam se se svým dotazem můžete obrátit.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: stavba bazénu (J. Vondráková 14.06.2019 12:23) – Stavební úřad
  Dobrý den
  Je nějaký limit pro minimální vzdálenost stavby pevného (betonový) zapuštěného bazénu od plotu souseda.
  Děkuji velmi za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.06.2019 15:18)
   Vážená paní,
   v případě, že se jedná o stavby bazénu zapuštěného do terénu, obecné pravidlo, které by určovalo min. vzdálenost od hranice pozemku souseda v hl.m. Praze není. Ze stavebního zákona, respektive jeho prováděcích předpisů a ostatních právních předpisů ale v konkrétním případě mohou vzniknout důvody, pro které bude nutné určitý odstup od hranice dodržet.
   V případě, že ale chcete jako stavebník využít ustanovení § 79 stavebního zákona (183/2006 Sb.) a následně § 103 stavebního zákona a moci postavit bazén bez rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu, je třeba naplnit všechny body tohoto §, a mimo jiné umístit bazén do vzdálenosti 2m od sousedního pozemku.

   § 79 Rozhodnutí o umístění stavby
   ...............................
   (2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují
   ………………………
   p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení,
   ……………………….
   (4) Pokud stavby uvedené v odstavci 2 vyžadují provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

   § 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
   (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
   a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: nová výstavba (Fialková 06.06.2019 18:15) – Stavební úřad
  Dobrý den, prosím o sdělení, co bude postaveno v objektu nyní bourané bývalé Mlékárny. Ulice Nuselská, V Horkách. Děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 07.06.2019 13:56)
   Vážená paní,
   na Vámi uvedeném místě byla pravomocně umístěna stavba bytového domu.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Stříška nad vchodem do domu (František Šimek 23.04.2019 12:02) – Stavební úřad
  Dobrý den, na členské schůzi družstva byl vysloven návrh na doplnění 60 cm široké průběžné atiky nad chodníkem o dodatečnou stříšku u vchodu do domu. Prosím o sdělení, zda je k takové úpravě nutné požádat o stavební povolení, či jiný typ souhlasu úřadu.Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 04.06.2019 15:39)
   Vážený pane,
   v případě zřízení stříšky u bytového domu je třeba stříšku nejdříve umístit a následně povolit. Volba postupů dle stavebního zákona je na žadateli respektive stavebníkovi. Dle mého názoru je nejjednodušší postupem požádat o společné povolení.
   Pro informaci co všechno je k žádosti třeba doložit Vám doporučuji se studií popřípadě s projektem navštívit místně příslušného referenta našeho úřadu.
   S pozdravem
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Stavba na Parkovišti Ješetická - dotaz (Hana Poláková 15.05.2019 13:15) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  prosím zdvořile o sdělení, co se bude stavět na pozemku, resp. na Parkovišti Ješetická. Před časem se hovořilo o 13ti patrovém hotelu!!?, jehož stavba se, k radosti všech obyvatel sídliště, údajně zažehnala. Vzhledem k tomu, že se na zmíněném parkovišti už čtvrt roku usilovně kutá, vše nasvědčuje tomu, že vox populi nezabral. Děkuji za pravdivou odpověď, s úctou Hana Poláková
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 22.05.2019 16:52)
   Vážená paní Poláková,
   dosavadní stavební činnost na zpevněné ploše na křižovatce ulic Budějovická a Vyskočilova souvisela s přeložkami inženýrských sítí. Na stejném pozemku se již od roku 2014 projednává umístění stavby nazvané „Administrativní dům Budějovická“, která má mít 5 podzemních podlaží a 19 nadzemních podlaží s výškou atiky cca 72 m nad úrovní terénu. V lednu 2018 stavební úřad Prahy 4 zamítl žádost stavebníka o vydání rozhodnutí o umístění této stavby. Stavebník se proti tomuto odvolání odvolal na Magistrát hl. m. Prahy, který následně v únoru 2019 rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 4 zrušil a vrátil věc stavebnímu úřadu k dalšímu řízení. V současné době je územní řízení přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí.
   S pozdravem
   Bc. Martin Syrový
   vedoucí odd. pozemků, územního rozvoje a památkové péče
   tajemník Komise pro územní rozvoj Rady MČ P4
 • Otázka: dotaz (Bronislav Sedláček 13.05.2019 19:15) – Stavební úřad
  Upravuje MÚ Pha 4 nějakou vyhláškou vzhled domu? Konkrétně v souvislosti s umístněním klimatizace. Nebo je povinnost vnější část klimatizační jednotky montovat pouze na balkony? Anebo je to zcela v dikci majitele domu?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 19.05.2019 21:15)
   Vážený pane,
   osazení klimatizačních jednotek z hlediska stavebního zákona nepodléhá režimu stavebního zákona v případě, že se jedná o stavební úpravy dle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona (183/2006 Sb.) to jsou
   ...stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou...
   Nesplňují –li stavební úpravy na domě výše uvedené, je třeba požádat o stavební povolení nebo jiné opatření dle stavebního zákona, mohl by nastat i případ, kdy by bylo nutné před nebo současně s povolením jednotku i umístit územním rozhodnutím nebo územním souhlasem . Výsledek řízení nebo jiných postupů dle stavebního zákona nelze předjímat, stavba s jednotkami musí např. odpovídat charakteru stávající zástavby, je omezení rozměrů prvků před stavební čárou a další.
   I v případě, že stavební úpravy povolení ani jiné opatření stavebního úřadu nevyžadují musí být splněny ostatní právní předpisy např. z hlediska památkové péče, požární ochrany, hygienické předpisy a zejména obecné požadavky na výstavbu (v hl.m. Praze nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů – pražské stavební předpisy).
   V případě klimatizačních jednotek, pokud nejsou „schovány“ za stávající konstrukce ve většině případů dochází ke změně vzhledu stavby, v případě umístění na balkony za zábradlí se lze změně vzhledu vyhnout. V praxi je též třeba řešit odvodnění klimatizačních jednotek, což na balkonech je zajištěno. I v případě umístění jednotek na balkony je třeba zejména v památkové zóně osazení řešit s příslušným orgánem památkové péče a ve všech případech je třeba respektovat hluková omezení, příslušným orgánem z hlediska ochrany před hlukem je Hygienická stanice hl.m. Prahy.
   V konkrétním případě Vám doporučuji návštěvu místěn příslušného referenta našeho úřadu.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: zmena ovíraveho okna za fixní (Jiri Salansky 08.05.2019 23:48) – Stavební úřad
  Dobry den. Je možné bez ohlášky vymenit otvíravé okna v panelovém bytě za fixní neotvíravá, pokud jsou následující vedlejší okna jsou otvíravá? (balkonová paneláková strana - 4 okna v řaděVelikost oken a barva zůstává. Děkuji Salanský
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 19.05.2019 20:10)
   Vážený pane,
   dle § 103odst. 1 písm. d) stavebního zákona (183/2006 Sb.) stavební povolení ani ohlášení nevyžadují
   ... stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou....
   Nesplňují –li stavební úpravy na bytovém panelovém domě výše uvedené, je třeba požádat o stavební povolení. Výsledek řízení nelze předjímat. I v případě, že stavební úpravy povolení ani jiné opatření stavebního úřadu nevyžadují musí být splněny ostatní právní předpisy např. z hlediska památkové péče, požární ochrany, hygienické předpisy a zejména obecné požadavky na výstavbu (v hl.m. Praze nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů – pražské stavební předpisy).
   Ve Vašem případě je třeba zejména konkrétně řešit, zda neotevíravá okna nebudou mít tak rozdílnou šířku rámu, že by došlo ke změně vzhledu stavby, zda po osazení nových pevných oken bude zajištěna dostatečnou výměnu vzduchu v místnostech v souladu s §46 nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy a zda bude možná bezpečná údržba pevných oken (čištění oken).
   Ve věci Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu, kterou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, která vám věc konkrétně posoudí.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Zasklení balkonu (Vaclav Postolka 10.03.2019 18:53) – Stavební úřad
  Dobrý den, chci se zeptat, chci zasklit balkon je potřeba stavební povolení nebo ohlášení, dekuji Postolka
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 12.03.2019 21:55)
   Vážený pane,

   v obecné rovině platí dle § 103 odst. 1 písm. d)zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby.
   V případě, že se jedná o pouze bezrámové zasklení u lodžie, není toto považováno za změnu vzhledu stavby. V případě balkonu se ale domnívám, že nelze dosáhnout konstrukce, která by na vzhled stavby neměla vliv. V konkrétním případě Vám v otázce vzhledu doporučuji konzultaci u místně příslušného referenta našeho úřadu s konkrétním návrhem zasklení, který Vám dle typu stavby též v případě, že se nebude jednat o stavební úpravy dle §103 stavebního zákona pomůže s volbou správného formuláře žádosti.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Úprava chodníku na křižovatce - fotky (Adéla Černíková 13.02.2019 10:16) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  na křižovatce ulic Nad Zátiším a Nad koupadly chodník končí tak nějak nikde. Na konci chodníku parkují auta a musí se tedy chodit po trávě / blátě - viz foto.
  Ráda bych někam zaslala podnět na dobudování cesty pro pěší. Nevím ale úplně kam. Dokážete mi poradit?
  S pozdravem
  Adéla Černíková
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 11.03.2019 17:21)
   Dobrý den,
    
   omlouváme se, že trvalo tak dlouho odpovědět na dotaz. Váš požadavek spadá do působnosti Hlavního města Prahy, konkrétně pod Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, která provádí soustavnou údržbu a opravy chodníků. Politicky má dopravu na starost náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr.
   Veškeré kontakty na TSK najdete pod tímto odkazem http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/kontakty/kontakty
   Kontakty na Hl. m. Praha najdete pod tímto odkazem http://www.praha.eu/jnp/cz/kontakty/index.html
    
   S pozdravem
                                 
   Bc. Monika Bunžová
   asistentka starosty Petra Štěpánka
    
   Úřad městské části Praha 4
   Odbor kancelář starosty


Vytisknout