Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Rekonstrukce jadra bytu (Adam Benes 05.10.2017 13:47) – Stavební úřad
  Dobry den,
  nedavno jsem koupil byt v Praze 4, hodlam rekonstruovat. Rad bych se zeptal, zda je nutne ziskat stavebni povoleni, kdyz potrebuji provest prestavbu jadra na zdene jadro a drobne upravy uvnitr bytu.

  Predem dekuji za odpoved
  Adam
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 10.10.2017 14:42)
   Vážený pane,
   k Vašemu dotazu týkajícího se stavebních úprav ve Vašem bytě předpokládám v bytovém domě, Vám v obecné rovině sděluji, že ve smyslu ust. § 103 odst. 1 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební úpravy nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu za předpokladu, že se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, což nelze posoudit bez projektové dokumentace. 
   V opačném případě tyto stavební úpravy vyžadují stavební povolení ve smyslu ust. § 115 stavebního zákona. Žádost o stavební povolení je třeba podat na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.. K žádosti je třeba připojit přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce. 
   Povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i v případě, že není třeba povolení dle stavebního zákona (např. zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči).
   V konkrétním případě Vám doporučuji si najmout odborně způsobilou osobu, kterou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, která Vám navržené stavební úpravy posoudí a dále se řídit jejím doporučením.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: ulice Křesomyslova (Kubricht 06.09.2017 14:32) – Stavební úřad
  Dobrý den. V termínu 4-9/17 měla probíhat rekonstrukce(včetně sítí) ulice Křesomyslova , její slepé části. je začátek září a nic se neděje. Proč? Kubricht
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 13.09.2017 9:40)
   Vážený pane Kubrichte, 

   zdejší silniční správní úřad nedisponuje informacemi o případné rekonstrukci komunikace Křesomyslova v její slepé části. Jedná se o pozemní komunikaci, která je v vlastnictví hlavního města a jejím správcem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. V průběhu měsíce srpna zde proběhla rekonstrukce NTL plynovodu; od 20. září zde bude prováděna rekonstrukce kabelu vysokého napětí a další plánovanou akcí zde bude od 3. října umístění zařízení staveniště společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., související s rekonstrukcí tramvajové trati v úseku Albertov - Otakarova. Bližší informace o rekonstrukci tramvajové trati můžete získat oslovením Magistrátu hl. m. Prahy, odbor dopravních agend, oddělení silničního správního úřadu. 

   S pozdravem Ondřej Horvath
   Úřad MČ Praha 4

 • Otázka: otázka (Jiří Koželský 10.09.2017 11:06) – Stavební úřad
  dobrý den. rád bych se zeptal za jakých podmínek si mohu u svého domu na Praze 4 Libuš postavit jednoduché zastřešení na auta cca 6 x 4 m? všichni sousedi se kterými máme společný plot,nemají žádné výhrady.
  předem děkuji za odpověď

  Jiří Koželský
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 12.09.2017 10:50)
   Vážený pane,

   v katastrálním území Libuš nejsme příslušným stavebním úřadem, tím je ÚMČ Praha 12 odbor výstavby.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: bourací práce a výstavba domu (Marek 06.09.2017 12:53) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  obracím se na Vás se žádostí o informaci ohledně bouracích prací a údajné stavby bytového domu U Pernštejnských 4. Z jakého důvodu jsme jakožto spoluvlastníci přilehlého pozemku (zahrady), nebyli účastníky jakéhokoliv řízení ani jsme o plánované stavbě nebyli informováni,
  když momentální bourací práce přímo zasahují na náš pozemek? Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 07.09.2017 13:07)
   Vážený pane,

   v daném případě bylo účastníkům řízení doručováno veřejnou vyhláškou. S konkrétní stížností na průběh stavebních prací je třeba se obrátit přímo na příslušného referenta stavebního úřadu, popřípadě na jeho vedoucí či přímo na mě. Podání na stavební úřad mailem bez podpisu (elektronického) dle správního řádu je možné považovat za podání na stavební úřad pouze tehdy, pokud bude do 5 dnů potvrzeno podáním dle správního řádu, tedy mailem s podpisem, do datové schránky úřadu, do podatelny úřadu nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Osoba podatel musí být vždy identifikována jménem a příjmením, datem narození a adresou trvalého bydliště.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Stavba ul. Pernštejnských 4 (SVJ Rostislavova 1372 05.09.2017 23:13) – Stavební úřad
  Dobrý den.
  V ulici U Pernštejnských probíhá demolice budovy, která zasahuje na pozemek parcelní číslo 400. Dnes se objevilo na vratech objektu stavební povolení (viz příloha). Podle mých informací nikdo z majitelů pozemků sousedících s parcelami, na kterých se má stavět, nedal souhlas se stavebním záměrem, ani k tomu nebyl vyzván. Demolice probíhá také bez jakékoliv komunikace. Chtěl bych se zeptat na to, jak je možné, že bez zmiňovaného souhlasu bylo vydáno stavební povolení? Jedná se o stavební povolení P4/049328/17/OST/KOP

  Děkuji za spolumajitele pozemku p.č. 400.
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 07.09.2017 10:50)
   Vážený pane, paní,

   řízení vedená podle stavebního zákona nejsou veřejná, WEB MČ Praha 4 slouží k poskytování odpovědí na obecné dotazy občanů, nelze je prostřednictvím poskytovat informace ze spisového materiálu. Vlastníci sousedního pozemku jsou účastníky řízení a mají právo nahlížet do spisového materiálu. Pokud jste účastníkem řízení, doporučuji Vám si skutečnost ve spisovém materiálu ověřit a na základě skutečně zjištěného stavu věci se domluvit na případném dalším postupu s místně příslušným referentem našeho odboru.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Velikost stavby a velikost pozemku (Alena Nová 01.09.2017 20:44) – Stavební úřad
  Dobrý den, ráda bych postavila v zahradě menší domek, výměnek. Jak velký musí být pozemek, abych postavila dům se zastavěnou plochou 70m2. Nebo jaké procento zahrady může být zastavěno v Praze Kunraticích?
  Děkuji Nová
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 05.09.2017 17:47)
   Vážená paní,

   z hlediska regulativů územního plánu je možné požádat o územně plánovací informaci o podmínkách vydání územního rozhodnutí dle §21 stavebního zákona, vydaná informace platí jeden rok.
    
   Žádost musí obsahovat:
    
   a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
    
   b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,
    
   c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),
    
   d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,
    
   e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
    
   K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).
    
   Jinou předběžnou informaci nelze podat. Ve věci je též možné v úředních hodinách navštívit referenty územního rozhodování v sídle našeho úřadu na ul. Antala Staška.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: stavba vs parkování (SVJ 1376, Družstevní 02.09.2017 14:02) – Stavební úřad
  Dobrý den, bydlíme v ulici Družstevní (píši za celý dům), která je krátká. Parkování je zde už ted velmi špatné. Ted se zde staví nové dva domy - obytné. Jeden větší v křižovatce s ulicí U Pernětejnských a druhý dům křižovatka s ulicí Rostislavova. Mám dotaz, jestliže jste jako stavební úřad povolil stavby, jistě jste se zajímali,protože to, jak žijí vaši občané vám není jedno, kdepak ty nová auta budou parkovat. Takže by jsme rádi věděli, zda mají své podzemní garáže, nebo kde budou parkovat, jelikož zde už je i tak parkování málo. Předsedkyně SVJ 1376 Družstevní.
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 05.09.2017 10:23)
   Vážená paní,

   Vámi uváděné stavby mají řešenu dopravu v klidu (parkování) v souladu s požadavky vyhlášek platných v době povolení stavby. Bytový dům v ul. Rostislavova, Praha 4 - Nusle, na pozemku parc. č. 543 k. ú. Nusle, má parkování řešeno 7 parkovacími stáními v zakladačích,  bytový dům na pozemku parc. č. 384 v katastrálním území Nusle, při ulicích Družstevní, U Křížku a U Pernštejnských v Praze 4 má navrženo  32 stání v hromadných garážích v 1. PP a 1. NP bytového domu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Podolské nábřeží (Kateřina Kretková 28.08.2017 11:29) – Stavební úřad
  Jsme vlastníci bytu č. 17 v domě Podolské nábřeží 394 v Praze. Plánujeme v bytě drobné stavební úpravy (vestavbu sociálního zařízení) a potřebovali bychom konstrukční výkresy objektu. Je možné je získat od Vás? Případně na koho se můžeme obrátit?
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 29.08.2017 12:09)
   Vážená paní,

   dle §125 zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů , stavební zákon,  je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení dle vydaných povolení. Většina dokumentací staveb se nachází ve správním archivu našeho úřadu v suterénu úřadu na ul. Antala Staška, do spisů může nahlížet vlastník nebo jím zplnomocněný zástupce a za úhradu si pořizovat kopie:
    
   Úřední doba:
   pondělí a středa: 8.00 - 17.30 hodin
   čtvrtek: 8.00 - 10.00 hodin.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Výzva k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí (Ing. Jolana Tichá 10.08.2017 15:08) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  katastrální úřad zjistil, že nemám v katastrální mapě u domu zakreslenou garáž. KÚ mne vyzval, abych předložila dokumenty k zápisu.
  Garáž postavil ve čtyřicátých letech můj již zesnulý děda a já k ní nemám žádné dokumenty.
  KÚ mne odkázal na stavební úřad, že mi zde s potřebnými dokumenty pomůžete.

  Poradíte mi prosím, co mám udělat?

  Jedná se katastr Podolí.

  Děkuji předem za odpověď
  Jolana Tichá
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 11.08.2017 11:38)
   Vážená paní,

   postup závisí na skutečnosti, zda byla garáž povolena stavebním úřadem a zda bylo povoleno její užívání. Doporučuji Vám navštívit v úředních dnech správní archiv, který se nachází v suterénu našeho úřadu a dohledat zda je stavba povolena a je povoleno její užívání. Pokud tyto dokumenty najdete a stavba garáže dnes odpovídá stavu, jak je v dokumentech uvedeno , necháte si odborně způsobilou osobou vyhotovit geometrický plán, který Vám potvrdí katastrální úřad a požádáte náš odbor o „ztotožnění“ geometrického plánu s povolením užívání stavby. Příslušné dokumenty pak předáte katastrálnímu úřadu. V případě, že dokumenty ve správním archivu nedohledáte, nebo nedohledáte souhlas s užíváním stavby, je třeba navštívit místně příslušného referenta našeho úřadu, který má u sebe stavby povolené, u kterých nebylo dosud povoleno užívání a domluvíte se s ním na dalším postupu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Změna zdroje tepla (František Hlavatý 03.08.2017 16:21) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  je možné v k.ú. Michle provést (resp. zvažovat) změnu zdroje tepla ze stávajícího CZT na plyn (kondenzační kotel), nebo je v této lokalitě změna nepřijatelná např. kvůli emisním limitům apod.? Změnu zdroje tepla zvažujeme, nicméně vzhledem k nutným nákladům na projekt (ke stavebnímu řízení) bych rád zjistil, jestli není v dané lokalitě tato změna např. zakázána.
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 04.08.2017 13:07)
   Vážený pane Hlavatý,
    
   nejen v oblasti Michle, ale po celé Praze obecně je jako zdroj energie upřednostňován centrální zdroj tepla (CZT). Zcela bez problému  je pak přechod na zdroj tepla, který není stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší – tedy např. tepelná čerpadla či solární energie.
   V případě přechodu na vytápění plynovým kotlem je dle platné legislativy (§16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší) nutné dodat příslušnému orgánu ochrany ovzduší společně s dokumentací také „Energetický posudek“, který vyhodnotí, zda je pro žadatele ekonomicky nepřijatelné dále odebírat energii z CZT. Pakliže toto předložený posudek prokáže a plynový kotel bude zároveň splňovat podmínky nejpřísnější 5. emisní třídy a tím i v nejmenší možné míře zatěžovat životní prostředí, bude k této změně vydáno orgánem ochrany ovzduší souhlasné stanovisko.
   Ohledně konkrétního řešení dané  problematiky se můžete obrátit přímo na oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství OŽPAD ÚMČ Praha 4 (referent ochrany ovzduší: Bc. Hana Ramíková, e-mail: hana.ramikova@praha4.cz., tel.: 261 192 41), které je dotčeným orgánem ochrany ovzduší na území MČ Praha 4.
    
   s pozdravem
    
   Ing. Lenka Hánlová

   Vedoucí  odd. životního prostředí a odpad. hospodářství
   Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4


Vytisknout