Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: vodovodní a kanalizační potrubí (divoká 18.03.2018 16:12) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, kdy bylo naposledy rekonstruováno vodovodní a kanalizační potrubí v ulici Na dílech, Michle a kdy je naplánována další výměna? Minulý rok byla provedena jen oprava asi na 3 místech.
  Děkuji předem za odpověď na e-mail.
  Divoká
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.03.2018 17:59)
   Vážená paní,
   Vámi požadované informace nemáme, doporučujeme Vám se obrátit na správce sítě, kterým je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1 správce, popřípadě na provozovatele sítě, kterým je Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1 – Josefov; písemný kontakt: Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař; technický útvar (zákaznické centrum): Dykova 3, Praha 10, návštěvní dny pondělí a středa 8 – 18 hod.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Projektová dokumentace budovy (Jan Matucha 08.03.2018 15:14) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  chci se zeptat, zda je možné získat projektovou dokumentaci k naší budově, tedy plán budovy a jednotlivých podlaží? Vlastníme řadový dům a bohužel nikde takové plány nemůžeme najít? Jsou podobné dokumenty v archivu stavebního úřadu a je popř. možno získat jejich kopii?

  Děkuji za odpověď.

  Jan Matucha
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 09.03.2018 9:49)
   Vážený pane,

   doporučuji Vám návštěvu správního archivu našeho úřadu, který je pro katastrální území Kunratice na detašovaném pracovišti v budově ÚMČ Praha - Kunratice, pro ostatní v suterénu našeho úřadu na ul. Antala Staška.

   V případě, že v archivu plány nenaleznete, můžete kontaktovat v úřední dny naší archivářku Ing. Lebduškovou.

   Ing. Eva Kotasova,
   vedoucí odboru stavebního,
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Rekonstrukce plotu (Jakub Kališ 06.03.2018 13:15) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat.Ten to rok bychom chtěly udělat nový plot.Ten stávající se již rozpadá.Potřebujeme stavební povolení nebo stačí ohlášky.
  Děkuji Kališ
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.03.2018 13:57)
   Vážený pane,

   od 1.1.2018 platí, že opěrné stěny do výšky 1m a oplocení do výšky 2m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím a které se nacházení v zastavěném území či zastavitelné ploše nevyžaduje rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu. Ostatní oplocení vyžaduje územní rozhodnutí, za splnění podmínek daných § 96 stavebního zákona postačí územní souhlas. Pokud oplocení plní funkci opěrné stěny a je vyšší než 1m stavba vyžaduje územní rozhodnutí, za splnění podmínek daných § 96 postačí územní souhlas a ohlášení stavby.
   I když není pro stavbu z hlediska stavebního zákona nic požadováno, neznamená že ji lze provést. Mimo stavební zákon platí i jiné právní předpisy, které zůstávají v platnosti a je třeba je  dodržet i v případě, že stavba nepodlého rozhodnutí nebo jinému opatření stavebního úřadu. Jedná se zejména o nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy , kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze (pražské stavební předpisy). Text je veřejně přístupný na adrese http://www.iprpraha.cz/clanek/391/dokumenty-ke-stazeni. Dále je třeba respektovat zejména územní plán hl.m. Prahy a omezení z něj vyplývající, vodní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny a o státní památkové péči a dále omezení vyplývající z ochranných pásem sítí a staveb.
   V konkrétním případě Vám doporučuji návštěvu našeho úřadu v úředních hodinách pondělí a středu 8 až 18.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Rekonstrukce ul. Nuselská (Petr 28.02.2018 19:26) – Stavební úřad
  Dobry den, jaky je prosim presny rozpis praci na opravach Nuselske ulice? Delali se loni inz. site a ted cekame na úpravu chodniku, silnic, zastavek, atzd. Jaky je rozpis pro letosek? Moc dekuji Petr
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 01.03.2018 9:32)
   Dobrý den,

   ve věci bohužel nic nevím, k tramvajové trati ani k úpravě komunikací s tím související nejsme příslušným stavebním úřadem a nemáme žádné info. Možná OŽPAD.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 02.03.2018 9:10)
   Vážený pane,
    
   zdejší silniční správní úřad má v současné době předloženou ke konzultaci a následnému odsouhlasení letošní první etapu rekonstrukce komunikace Nuselská, která je naplánována v termínu 02.04.2018 – 11.05.2018. Tato projekt rekonstrukce a související dopravní opatření zahrnuje pravou část komunikace Nuselská (část vozovky a přilehlého chodníku) v úseku ohraničeném ulicemi V Horkách x Vladimírova, kdy bude po dobu této etapy zachován provoz tramvají v obou směrech bez omezení. Po ukončení této fáze bude zahájena další etapa rekonstrukce, navazující od ulici Svatoslavova směrem do Michle. Silniční správní úřad Prahy 4 je ve věci harmonogramu prací a další související stavební činností vázaný především učiněným podáním ze strany investora této stavby, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.; Řásnovka 770/8; Praha 1 (oddělení přípravy a realizace investic), kdy budou další přesné termíny jednotlivých etap teprve upřesněny.  
    
    
   S pozdravem Ing. Ondřej Horvath
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: stavební povolení (Petra 27.02.2018 12:05) – Stavební úřad
  Dobrý den, co vše je potřeba pro udělení stavebního povolení?

  Jaké úřady, či oddělení je potřeba oběhnout.

  Předem Vám děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 28.02.2018 9:20)
   Vážená paní,

   pro udělení stavebního povolení je třeba podat žádost na formuláři a doložit jí všemi požadovanými náležitostmi. Dle § 110 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon:

   (1) Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.
    
   (2) K žádosti o stavební povolení stavebník připojí
    
   a) souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a,
    
   b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,
    
   c) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7,
    
   d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
    
   e) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část,
    
   f) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
    
   (3) Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.
    
   (4) Pokud k žádosti o stavební povolení není připojena projektová dokumentace nebo pokud není zpracována oprávněnou osobou, stavební úřad takovou žádost neprojednává a řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze stavebníkovi.
    
   (5) Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení, rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví prováděcí právní předpis. (vyhláška 503/2006 Sb., 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
   V konkrétním případě Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu, kterou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, který Vám vyhotoví projektovou dokumentaci a může Vám pomoci též s projednáním žádosti. V konkrétním případě se , nejlépe již se zpracovanou projektovou dokumentací,  můžete obrátit na místně příslušného referenta našeho úřadu, který Vám dle druhu a místa stavby sdělí adresy vlastníků technické a dopravní infrastruktury a předá seznam dotčených orgánů státní správy.
    
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního 
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Zasklení lodžie (K. Mládková 21.02.2018 14:19) – Stavební úřad
  Dobrý den, plánujeme zasklení lodžie v panelovém domě na sídlišti na Jižním městě. Je pro zasklení potřeba stavební povolení nebo ohlášení? Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 21.02.2018 20:32)
   Vážená paní,

   na Vámi uvedeném území nejsme příslušným stavebním úřadem. Tím je odbor výstavby Městské části Praha 11.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Stavebni upravy v byte (cinzovni dum) Podoli (Martina Vlad 30.01.2018 21:52) – Stavební úřad
  Dobry den,

  rada bych polozila 3 otazky:
  1) Kvuli planovanym upravam v byte (na Nedvedove namesti, Podoli) bychom potrebovali stavebni dokumentaci k bytu (kde jsou rozvody, kanalizace, atd.). Jsou tyto dokumenty k dispozici na vasem urade? Muzu je ziskat?
  2) Jak postupovat v pripade, kdy v byte byla vybudovana a zkolaudovana nova koupelna (v miste puvodniho svetliku), ale jeste neni zapsana v katastru? Staci nahlaseni teto skutecnosti novym majitelem?
  3) Je k vymene spaletovych oken (cinzovni dum, Nedvedovo namesti, Podoli) potreba nejake povoleni od vaseho uradu?

  Predem dekuji za odpovedi,
  MV
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 01.02.2018 9:32)
   Vážená paní,

   ve správním archivu našeho úřadu ( v 1PP budovy na ulici Antala Staška) se nachází archivní spisy jednotlivých čísel popisných do kterých může vlastník stavby nebo jím zplnomocněná osoba nahlížet po celou dobu existence stavby a za úhradu si pořídit kopie. Výkresy rozvodů technického vybavení budovy se ale zejména u starších budov ve spisech nenachází a pokud se nachází jedná se o dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, nikoliv o skutečné provedení stavby.
   V případě, že stavba nebo její změna podléhá zápisu do katastru nemovitostí je stavebník povinen ke kolaudačnímu souhlasu předložit geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem. V případě světlíku toto závisí na tom, jak je stávající budova v katastru zapsána a zda je světlík v katastrální mapě zobrazen. Webové stránky neslouží k řešení konkrétních problémů stavebníků. V konkrétním případě Vám doporučuji v úředních hodinách navštívit náš úřad, kde se příslušný referent bude Vašemu konkrétnímu problému (pokud je) věnovat.
   Vašemu dotazu týkajícího se stavebních úprav ve Vašem domě, spočívajících ve výměně oken, Vám v obecné rovině sděluji, že ve smyslu ust. § 103 odst. 1 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební úpravy nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu za předpokladu, že se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou. V opačném případě tyto stavební úpravy vyžadují stavební povolení. I u stavebních úprav nepodléhajících režimu stavebního zákona je třeba dodržet ostatní právní předpisy, ve Vašem případě např. z hlediska památkové péče, dotčeným orgánem je Magistrát, odbor památkové péče.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: dotaz k panelovým domům (Vilma Hyngarová 12.01.2018 18:20) – Stavební úřad
  Stěhujeme se s manželem do panelového domu na sídlišti v Krči. Ráda bych se zapojila do práce pro společenství vlastníků, které zvažuje různé opravy ve společných částech domu, ale nemá prý k dispozici vůbec žádnou původní dokumentaci domu. Chtěla bych vědět, jaký typ panelových domů se v 70tých letech na sídlišti v Krči stavěl. Třeba by se dokumentace našla ještě v archivu panelových domů v Ústí n.L. Děkuji předem za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 15.01.2018 11:04)
   Vážená paní,

   dle §125 stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat  po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení dle vydaných povolení. Pokud vlastník dokumentaci nemá k dispozici, může navštívit v úředních dnech správní archiv našeho úřadu, který je v suterénu našeho úřadu na ul. Antala Staška a pořídit si za úhradu její kopie. V případě, že dokumentace skutečného provedení nebyla vůbec pořízena nebo se nedochovala je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Informace ze správních spisů se neposkytují korespondenčně, právo nahlížet do spisu má vlastník a do jednotlivých řízení účastníci řízení.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Zateplení bytového domu (Richard Jech 09.01.2018 16:21) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  jsem majitelem nebytového prostoru (jednotka vymezená dle Zákona o vlastnictví bytů) v suterénu bytového domu. Společenství vlastníků jednotek rozhodlo o zateplení domu a vyřídilo k tomu stavební povolení od vašeho úřadu. Součástí projektu je i montáž kontaktního zateplovacího systému na strop jednotek v suterénu. Dle sdělení zástupce výboru do toho nemáme co mluvit. Předpokládám, že dle §2 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je jednotka vymezena stávajícím stropem, a tudíž montáž obložení tohoto stropu je zásahem do vlastnických práv majitelů jednotek. Je tento výklad správný?
  Děkuji.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 10.01.2018 8:54)
   Vážený pane,

   pokud bylo v dané věci vydáno stavební povolení, bylo též doručeno všem vlastníkům jednotek, kteří v případě že nesouhlasili s rozhodnutím našeho úřadu  měli možnost postupovat v souladu s poučením a odvolat se k nadřízenému správnímu orgánu a tak svoje vlastnická práva hájit. Vlastníci jednotek mohou též hájit svá práva v rámci společenství vlastníků jednotek občanskoprávní cestou. Stavební úřad není oprávněn podávat výklad Vámi uvedeného právního předpisu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: nový venkovní výtah (Zdeněk Brabec 09.01.2018 13:40) – Stavební úřad
  Dobrý den. Jsme SVJ Počátecká 412. Hodláme zbudovat nový 5 patr. výtah "přilepený" zvenku na stávající schodišťový trakt. Co potřebujeme ke stavebnímu povolení?, existuje k tomu nějaký metodický pokyn SÚ?, musí stavbu výtahu odsouhlasit 100% vlastníků nebo stačí většina?,musí se pak výtah zapsat do Katastru?,musí se pak změnit Prohlášení vlastníka?, Díky moc za info. Brabec.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 09.01.2018 14:06)
   Vážený pane,

   k přístavbě venkovního výtahu  potřebujete výtah umístit a následně povolit stavebním úřadem. Metodický pokyn nemá náš úřad k dispozici, doporučuji Vám obrátit se na odborně způsobilou osobu, kterou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, která Vám věc posoudí a dle skutečně zjištěného stavu věci navrhne nejvhodnější způsob řešení jak projektově tak při projednání na našem úřadě a s dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury. K žádostem podaným od 1.1.2018 se při povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků. Souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu příslušné dokumentace. Z hlediska občanskoprávního řešení v rámci společenství Vám doporučuji se obrátit na advokátní kancelář. Pokud je vlastníkem pozemku jiný subjekt než žadatel a stavebník je třeba doložit též souhlas vlastníka pozemku na situaci. Přístavba výtahu podléhá evidenci v katastru nemovitostí.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4


Vytisknout