Rybářský lístek

Podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se rybářský lístek vydává dle níže uvedených podmínek.

Rybářské lístky se vydávají pouze na pracovišti odboru správních agend Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b a pro obyvatele Kunratic na pracovišti K Libuši 7, Praha 4 – Kunratice.

Požadované doklady od občanů s trvalým pobytem v Praze 4

 • Vydání nového rybářského lístku
  • platný občanský průkaz, popř. cestovní pas s potvrzením o občanském průkazu
  • osvědčení Českého rybářského svazu o zkoušce ze základních rybářských znalostí, doklad o studiu rybářství, doklad rybářské stráže či rybářského hospodáře
 • Vydání duplikátu při ztrátě/odcizení/poškození
  • od 1. ledna 2014 nelze vydat duplikáty za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený rybářský lístek, totéž paltí i při každé změně údajů (viz. dopis Ministerstva zemědělství ČR - soubor PDF).

Požadované doklady od cizinců - nutnost zdržovat se na území Prahy 4

 • Vydání nového rybářského lístku
  • platný cestovní pas nebo průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu
  • osvědčení Českého rybářského svazu o zkoušce ze základních rybářských znalostí, rybářský lístek (či jiný doklad osvědčující nárok na rybářský lístek) platný v zahraničí s  překladem do českého jazyka stvrzeným podpisem
 • Vydání duplikátu při ztrátě/odcizení/poškození
  • od 1. ledna 2014 nelze vydat duplikáty za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizenýrybářský  lístek, totéž paltí i při každé změně údajů (viz. dopis Ministerstva zemědělství ČR - soubor PDF).

Žádost o vydání se vyplní přímo na přepážce elektronicky.

Za nezletilé dítě (do 15 let) žádá o rybářský lístek zákonný zástupce – předkládá rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Jestliže žádost o vydání rybářského lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou moci, která nemusí být úředně ověřena.

Správní poplatek za vydání rybářského lístku (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích):

 

pro občany Prahy 4 a cizince

pro nezletilé, studenty v oboru, rybářskou stráž či rybářského hospodáře

platnost ryb. lístku do 1 roku

100 Kč

 50 Kč

platnost ryb. lístku do 3 let

200 Kč

100 Kč

platnost ryb. lístku do 10 let

500 Kč

250 Kč


Další informace získáte na telefonním čísle 261 192 123 nebo 261 192 675.

Zveřejněno: 04.02.2014 – tiskový referent David Polák
Vytisknout