Prováděcí předpis 4b. vlny

Příloha k usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 18Z-7/2002, ze dne 27. února 2002

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS
pro 4b) vlnu privatizace bytového fondu

pro postup prodeje bytových domů a pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřeno městské části Praha 4 dle “Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy” schválených usnesením ZHMP č. 23/6 ze dne 17. 12. 1992, ve znění změn a doplňků schválených usnesením ZHMP č. 26/16 ze dne 29. 4. 1993, č. 41/15 ze dne 23. 6. 1994, č. 42/7 ze dne 8. 9. 1994,č. 45/11 ze dne 3. 11. 1994, č. 8/14 ze dne 22. 6. 1995, č. 17/8 ze dne 25. 4. 1996 a č. 09/14 ze dne 24. 6. 1999 (dále jen “Celoměstské zásady”)

A) Obecná část

 1. MČ Praha 4 přejímá “Celoměstské zásady” v plném rozsahu.
 2. 2. Tento prováděcí předpis se týká obytných domů a pozemků, zařazených do 4.b) vlny privatizace bytového fondu.

B) Osoba kupujícího

  Kupujícím může být pouze právnická osoba (družstvo nebo společnost s ručením omezeným), složená z oprávněných nájemců bytů, kteří užívají nejméně 50% podlahové plochy bytů domu. Za oprávněné nájemce bytů se pro účely tohoto prováděcího předpisu nepovažují nájemci služebních bytů a nájemci, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou.

  Po vzniku družstva (právnické osoby) mohou její členové rozhodnout o přijetí nájemce nebytového prostoru – fyzické osoby – za člena právnické osoby.

  V předmětu činnosti kupujícího musí být uveden jako předmět činnosti pronájem bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených.

  C) Domy samostatné a domy tvořící celky Domy určené k privatizaci budou nabídnuty k prodeji zpravidla samostatně (po jednotlivých číslech popisných).

  V případě, že několik domů tvoří funkční celek, budou tyto domy nabídnuty k prodeji jako jeden celek (jedné právnické osobě). O tom, které domy budou prodány jako jeden funkční celek, rozhodne Rada MČ Praha 4*.

  *Na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14MR-792/2001 ze dne 10. 9. 2001 jsou v této vlně zařazeny tyto domy, tvořící sedm funkčních celků:

  1. Na Veselí čp. 731 a čp. 732, katastrální území Nusle
  2. ul. 5. května čp. 1661 a čp. 1662, katastrální území Nusle
  3. Třeboňská čp. 250 a čp. 251, katastrální území Michle
  4. Ohradní čp. 420 a čp. 421, katastrální území Michle
  5. Jihlavská čp. 413 a čp. 422, katastrální území Michle
  6. Jiskrova čp. 517 a Ke Krči 517A a čp. 517B, katastrální území Braník
  7. Na Zlatnici čp. 14 a čp. 24, katastrální území Podolí

  D) Zastavěné a související pozemky Současně s prodejem domů budou nabídnuty k prodeji zastavěné pozemky a pozemky s těmito domy související dle seznamu schváleného Obvodním zastupitelstvem MČ Praha 4.

  E) Stanovení kupní ceny bytových domů a pozemků

  1. Kupní cena domu se stanoví na základě zákona č. 151/1997 Sb. (zákona o oceňování majetku) a vyhlášky č. 279/1997 Sb., ve znění vyhlášek č. 127/1999 Sb., č. 173/2000 Sb. a č. 338/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění (tzv. cena odhadní).

  Cena bude dále snížena o tyto částky, dle dohodnutého splátkového kalendáře:

   doba splácení kupní ceny *

   IHNED**

   1 rok

   3 roky

   5 let

   7 let

   cihlové domy

   30 % 25 % 20 % 15 % 10 %

   panelové domy

   60 % 55 % 50 % 45 % 40 %

   *Předčasné splacení kupní ceny před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě nemění výši slevy ani výši kupní ceny. Ke zkrácení splátkového kalendáře může dojít po dohodě s příslušným orgánem městské části Praha 4 (Rada MČ Praha 4)

   **Celá kupní cena splacena ve lhůtě dané pro zaplacení 1. splátky /viz. článek F) tohoto prováděcího předpis/.

   2. Kupní cena pozemků se stanoví na základě zákona č. 151/1997 Sb. (zákona o oceňování majetku) a vyhlášky č. 279/1997 Sb., ve znění vyhlášek č. 127/1999 Sb., č. 173/2000 Sb. a č. 338/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění. Odhady budou vypracovány na základě platné cenové mapy.

   Kupní cena pozemků se rovná ceně odhadní, bez možnosti slevy. Kupní cena pozemků je splatná v pravidelných bezúročných měsíčních splátkách, přičemž poslední splátka musí být uhrazena ve stejné lhůtě jako kupní cena příslušného domu.

   F) Splácení kupní ceny První splátka činí 25 % z kupní ceny obytného domu a je splatná po podpisu kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Zbylá část kupní ceny bude splácena v pravidelných měsíčních bezúročných splátkách, počínaje měsícem, který bezprostředně následuje po dni právních účinků rozhodnutí o povolení zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Celá kupní cena musí být zaplacena nejdéle do 7 let ode dne podpisu kupní smlouvy. Předčasné splacení kupní ceny může povolit Rada městské části Praha 4.

   G) Sankční a ochranná opatření V kupní smlouvě se vyhradí předkupní právo městské části Praha 4 po dobu splácení kupní ceny, nejméně však na 5 let. MČ Praha 4 má právo vyhradit si smluvní sankce pro případ porušení povinností kupujícího, které byly stanoveny uzavřenou smlouvou nebo tímto prováděcím předpisem. Další ochranná a sankční opatření budou v kupní smlouvě zakotvena v souladu s bodem A/7 “Celoměstských zásad”.

   H) Přechod smluv a závazků Na kupujícího přechází při prodeji veškerá práva a povinnosti z dosud uzavřených nájemních smluv s oprávněnými nájemci bytů a nebytových prostorů. Dále na kupujícího přecházejí formou postoupení pohledávky dosud existující závazky včetně příslušenství, zejména nezaplacené nájemné, platby za služby spojené s bydlením apod.. Tyto závazky budou specifikovány v kupní smlouvě.

   CH) Problematika kotelen V případě, kdy je v domě kotelna nebo výměník dodávající teplo nebo TUV i do jiných domů, pak musí kupující garantovat tyto dodávky po dobu nejméně 10 let ode dne přijetí návrhu vkladu kupní smlouvy na Katastrálním úřadě.

   I) Daně, poplatky a náklady na pořízení odhadu soudního znalce Veškeré daně a poplatky budou placeny dle příslušných platných právních předpisů. Náklady na pořízení odhadu o ceně nemovitosti znalcem hradí prodávající.

   J) Volné byty a nezbytnost zachování dosavadní činnosti v nebytových prostorech

    Před prodejem domu budou všechny do té doby volné byty pronajaty. V případech, kdy se v domě nachází po právní stránce volný, ale nevyklizený byt, MČ Praha 4 uzavře na tento byt nájemní smlouvu s tím, že nájem bude začínat dnem vyklizení bytu.

    Neumožnění užívání bytu podle uzavřené nájemní smlouvy je důvodem k uplatnění smluvní sankce.

    Nový nájemce tohoto bytu má právo stát se členem právnické osoby (kupujícího), a to za stejných podmínek jako zakládající členové této právnické osoby. Bez splnění této podmínky není možné kupní smlouvu na prodej domu uzavřít.

    Před uzavřením kupní smlouvy bude provedena kontrola, zda všichni oprávnění nájemci, kteří mají o privatizaci zájem, jsou členy nebo společníky právnické osoby (kupujícího). Kupující dále doloží písemné prohlášení těch oprávněných nájemců bytů, kteří nejsou členy ani společníky této právnické osoby, že o privatizaci nemají zájem. Bez splnění těchto podmínek není možné kupní smlouvu uzavřít.

    Před prodejem domů bude MČ Praha 4 provádět rozbor nezbytnosti zachování dosavadní činnosti v nebytových prostorách. Z tohoto důvodu může být dosud uzavřená nájemní smlouva změněna. Před prodejem domu budou všechny do té doby volné nebytové prostory pronajaty.

    K) Lhůty

     V případě zájmu podle učiněné nabídky musí oprávnění nájemci požádat o odprodej na předepsaném formuláři na adresu: Úřad MČ Praha 4, odbor privatizace bytového fondu, Táborská 350, 140 45 Praha 4. Tento formulář musí být prokazatelně doručen na uvedenou adresu do 60 dnů po obdržení nabídky prodeje nemovitosti, a to doporučeným dopisem.

     Do 8 měsíců po obdržení nabídky na prodej nemovitosti je třeba na adresu: Úřad MČ Praha 4, odbor privatizace bytového fondu, Táborská 350, 140 45 předložit doklad, že byl podán návrh na zapsání právnické osoby, vzniklé dle článku B) tohoto prováděcího předpisu, do obchodního rejstříku.

     Zároveň nejpozději ke stejnému termínu doložit, že zakládaná právnická osoba má základní jmění alespoň ve výši 1. splátky, tj. 25 % kupní ceny obytného domu.

     L) Zmocnění Rady MČ Praha 4 posunout lhůty v článku K) bodech 1. a 2. a článku M)
     písmeno
     c)

     1. Rada MČ Praha 4 je zmocněna posunout lhůty uvedené v článku K) body 1. a 2. a
      článku M) písmeno c) u domů (příp. celků) v případě, že nebude z důvodu opožděného vypracování znaleckého posudku možné doručit všem oprávněným nájemcům bytů v uvedených domech (příp. celcích) písemnou nabídku spolu s podmínkami prodeje ve lhůtě stanovené článkem M) písmeno c).
     2. Posun termínů dle bodu 1. musí být proveden tak, že všechny tyto 3 lhůty dle článku K) body 1. a 2. a článku M) písmeno c) budou posunuty o stejný časový úsek, který bude odpovídat délce zpoždění vypracování znaleckého posudku.

     M) Zveřejnění seznamu domů a pozemků určených k prodeji a podmínek prodeje Seznam domů a pozemků určených k prodeji a podmínky budou zveřejněny:

     1. v radničních novinách Tučňák (v …………… 2000)
     2. trvale v informačním centru Úřadu MČ Praha 4 v Táborské ul. 272
     3. všichni oprávnění nájemci bytů v domech zařazených do 4b) vlny privatizace bytového fondu obdrží písemnou nabídku nejpozději do 3 měsíců po schválení záměru prodeje nemovitostí MHMP
     4. zveřejnění na internetových stránkách radnice
     Zveřejněno: 04.09.2007 – tiskový referent David Polák
     Vytisknout