Praha 4 odmítá návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje

Rada městské části Praha 4 zásadně odmítla návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR) v období říjen 2014 – březen 2017, jejímž pořizovatelem je magistrátní odbor územního rozvoje. V době, kdy Praze reálně hrozí riziko, že po roce 2020 může být bez platného územního plánu, a ZÚR budou při rozhodování o změnách v území suplovat jeho roli, je nutné k jakýmkoli zásahům do stávajících ZÚR přistupovat velmi obezřetně. Tato zpráva má být zadáním pro pořízení aktualizace stávajících ZÚR, tedy územně plánovací dokumentace nadřazené územnímu plánu.

„Obsah zprávy nevyhovuje zákonným požadavkům, zpráva postrádá jakékoli vyhodnocení zkušeností s využitím ZÚR v procesu územního plánování a neobjasňuje důvody pro pořízení aktualizace ZÚR. Jednotlivé požadavky na aktualizaci jsou navíc vybírány zcela selektivně, nahodile a bez zjevné koncepce“ uvedla radní pro zemní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení).

Městská část Praha 4 se zároveň ohradila proti zrušení stěžejní kapitoly stávajících ZÚR, kterou jsou obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy obsahující základní principy a celoměstskou koncepci rozvoje Prahy. Zpráva dále předkládá řadu dílčích neakceptovatelných bodů, jakými jsou například rušení rozvojových ploch zeleně, zužování významu pojmu celoměstského systému zeleně na pojem park, rezignace na polycentrické uspořádání města, rezignace na preferenci hromadné dopravy a potřebu retence srážkových vod v některých částech města.

„Předložený návrh v mnohém budí dojem přípravy podmínek pro připravovaný nový územní plán tzv. Metropolitní, který je však zatím městskými částmi i odbornou veřejností přijímán velmi rozpačitě a městská část Praha 4 se proti jeho návrhu již vymezila v červnu loňského roku,“ uvedla dále radní Alžběta Rejchrtová.
Zveřejněno: 20.04.2017 – tiskový referent David Polák
Vytisknout