Oddělení dopravy

 • vykonává působnost silničního správního úřadu, kromě funkce speciálního stavebního úřadu, ve věcech silnic III. třídy s výjimkou rozhodování o povolení zvláštního užívání silnici III. třídy, pokud daný způsob zvláštního užívání přesahuje uzemní obvod silničního správního úřadu
 • vykonává působnost silničního správního úřadu, kromě funkce speciálního stavebního úřadu, ve věcech místních komunikací, s výjimkou vozovek místních komunikací I. třídy, a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou rozhodování o povolení zvláštního užívání místních komunikací II., III. a IV. třídy, pokud daný způsob zvláštního užívání přesahuje územní  obvod silničního správního úřadu
 • stanovuje užití dopravních značek a dopravních zařízení na silnicích III. třídy a na místních komunikacích II.,  III. a IV. třídy
 • projednává přestupky a správní delikty ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle  zákona o přestupcích zákona a zákona o pozemních komunikacích
 • zajišťuje koncepci řešení dopravy na území MČ
 • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
 • zpracovává koncepční materiály o dopravě
 • posuzuje projektové dokumentace z hlediska zákona o pozemních komunikacích pro řízení, vedené dle stavebního zákona, a z hlediska dopravy v klidu u novostaveb ve smyslu vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na silnicích III. třídy a na místních komunikacích II., III. a IV. třídy
 • projednává dle zákona č. 200/1990 Sb. , v pl. znění, přestupky: 
  • na úseku dopravy a na úseku silničního hospodářství - § 23 odst. 1, písm. a), d), f), h)
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Habětínek Martin Mgr. Referent 261 192 402 8.25 martin.habetinek@praha4.cz
Hartman Jan Ing. Referent 261 192 237 8.24 jan.hartman@praha4.cz
Hermann Michal Referent 261 192 265 8.25 michal.hermann@praha4.cz
Horvath Ondřej Ing. Referent 261 192 259 8.24 ondrej.horvath@praha4.cz
Kurka Miroslav Ing. Referent 261 192 242 8.24 miroslav.kurka@praha4.cz
Novotná Zdeňka Referent - dopravní značení 261 192 263 8.25 zdenka.novotna@praha4.cz
Vlasák Petr Bc. Vedoucí oddělení dopravy 261 192 426 8.24 petr.vlasak@praha4.cz

Zveřejněno: 07.03.2011 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout