Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 26. 4. 2017

NÁVRH PROGRAMU

22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 26. 4. 2017 od 13.00 hodin v sále 301

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh ke zvolení přísedících a znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4.

3. Návrh k záměru nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti
4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4 – Nusle, Táborská 350/32, IČ: 285 50 901.

4. Prodej bytových jednotek
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 1194/2 na adrese Lopatecká 1194/36, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
b) k prodeji volné bytové jednotky č. 798/40 na adrese 5. května 798/62, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
c) k prodeji volné bytové jednotky č. 1330/19 na adrese 5. května 8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných pozemcích
d) k prodeji volné bytové jednotky č. 1009/5 na adrese Antala Staška 31, Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
e) k prodeji volné jednotky - ateliér 598/15 v domě č. p. 598, Zelinářská 16,  katastrální území Braník včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích
f) k prodeji bytové jednotky č. 1407/35 v domě č. p. 1407, V Horkách č.o. 19, katastrální území Nusle jejím nájemcům.

5. Majetkové dispozice
a)  k prodeji pozemku parc. č. 780/9 v katastrálním území Nusle
b)  k prodeji pozemku parc. č. 2910/9 v katastrálním území Nusle
c)  k prodeji části pozemku parc. č. 1239/4 označené dle GP č. 2591-30/2016 jako pozemek parc. č. 1239/9 v katastrálním území Krč
d)  ke společnému prodeji části pozemku parc. č. 1837/2 a id 87243/93388 pozemku parc. č. 1837/7, oba v katastrálním území Braník
e)  k nabídce V. J. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1517/2, katastrální území Podolí, Praha 4
f)  k nájemnímu vztahu se společností Zemský pivovar, s.r.o., IČ: 020 40 344 na pronájem pozemku parc. č. 1769/1 se stavbou č.p. 44, Jiskrova 6 a pozemků parc. č. 1765/18 a parc. č. 1770/2, vše katastrální území Braník, Praha 4

6. Návrh k poskytnutí věcného daru České republice Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy a k uzavření darovací smlouvy.

7. Návrh k udělení dotací městské části Praha 4 pro podporu v oblasti: sportovních a tělovýchovných aktivit; činnosti kulturních subjektů; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2017.

8. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro bezpečnost

9. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Zveřejněno: 19.04.2017 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout