Informace o právech a povinnostech plátců místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt


Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt upravuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků. Na území hlavního města Prahy jako na místa soustředěného turistického ruchu pak byl místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 27/2003 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších změn a doplňků.

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace. Vybírání tohoto poplatku má význam pro lázeňská a turistická centra, ve kterých jsou zvýšené náklady na udržování a rozvíjení služeb a zařízení, která jsou zřizována především pro návštěvníky těchto míst, pro jejich potřebu a užívání. Návštěvníci Prahy tak prostřednictvím tohoto poplatku přispívají obci – hlavnímu městu Praze na tyto zvýšené náklady. S výběrem obdobných poplatků má každý z Vás jistě svoji vlastní zkušenost i mimo území ČR, při letních nebo zimních dovolených např. v Rakousku, Německu, Itálii apod..

Sazba poplatku za lázeňský a rekreační pobyt činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, a poplatek vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla – tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí. Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu. Ubytovatel je tedy povinen řádně poplatek ve správné výši od poplatníků vybrat a následně včas a ve správné výši odvést na účet správce poplatku – Úřadu Městské části Praha 4. Nebude-li poplatek odveden včas nebo ve správné výši vyměří správce poplatku plátci poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas neodvedený poplatek až na trojnásobek.

Ubytovatel má ohlašovací povinnost ke správci poplatku, tj. ubytovatel musí oznámit správci poplatku zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti - ubytování, v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti - ubytování.

Při plnění své ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen uvést:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností ubytovatele;
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.

Ubytovatel, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen nahlásit správci poplatku počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají poplatku, a celkovou částku poplatku, kterou je povinen za tyto osoby odvést, a to do patnáctého dne každého následujícího měsíce. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení. Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Od poplatku jsou ze zákona osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) a vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu. Dále jsou od poplatku osvobozeny i osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.

Řízení o poplatku vykonává Městská část Praha 4 pro ubytovací zařízení na území Městské části Praha 4.


Zveřejněno: 14.02.2019 – Vít Drbal
Vytisknout