Důležité informace pro zájemce o členství v okrskových volebních komisích

Jako vždy se obracíme se na širokou veřejnost, která má možnost zapojit se do práce v okrskových volebních komisích (dále jen „OVK“), kterých na území MČ Praha 4 je celkem 132. Ti, kteří se chtějí skutečně aktivně podílet na práci v OVK a splňují podmínky budoucího člena OVK tj. členem OVK může být státní občan České republiky,

a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva,

c) který není kandidátem pro volbu prezidenta, musí podat přihlášku.

Čitelně vyplněnou přihlášku s označením „VOLBY“ a s požadovanou přílohou můžete nejpozději do 13. 12 2017 do 16.00 hodin:

a) osobně předat pracovníkům odboru správních agend na Úřadu MČ Praha 4, Antala

Staška 2059/80b (dále jen „OSA“), vpravo od podatelny (přes přepážku „Informace

OSA“), tel. kontakt č. 261 192 644

b) odeslat na e-mail: volby@praha 4.cz

c) osobně předat v jednotlivých informačních kancelářích MČ Praha 4 nejpozději do 12. 12 2017 v jejich úředních hodinách.

d) odeslat na adresu: Úřad městské části Praha 4, odbor správních agend, Antala Staška 2059/80b.


Pro informaci uvádíme, že členovi OVK přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1.300,-Kč brutto a předsedovi OVK ve výši 1.600,-Kč brutto.


V případě konání 2. kola se 
odměna zvyšuje o částku 200,-Kč, tj. člen 1.500,-Kč brutto, předseda 1.800,-Kč brutto.


Přihláška je přílohou tohoto článku, ale lze jí také získat jak na webových stránkách MČ Praha 4
www.praha4.cz , tak v informačních kancelářích MČ Praha 4 anebo přímo v budově ÚMČ Praha 4 na přepážce “Informace OSA“.


Podrobné informace k volbě prezidenta ČR 2018 budou v příštím TUČŇÁKu .

Přihláška za člena OVK

Vytisknout