Důležité informace pro zájemce o členství v okrskových volebních komisích

Obracíme se na širokou veřejnost, která má možnost zapojit se do práce v okrskových volebních komisích (dále jen „OVK“), kterých na území městské části Praha 4 je celkem 132. Ti, kteří se chtějí skutečně aktivně podílet na práci v OVK a splňují podmínky budoucího člena OVK tj. členem OVK může být státní občan České republiky:

  • který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva,
  • který není kandidátem pro volby do PS PČR,
musí podat přihlášku. Čitelně vyplněnou přihlášku s označením „VOLBY“ a s požadovanou přílohou můžete nejpozději:
  1. osobně dne 20. září 2017 do 16.00 hodin předat pracovníkům odboru správních agend na Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b (dále jen „OSA“), vpravo od podatelny (přes přepážku „Informace OSA“), tel. kontakt č. 261 192 644,
  2. odeslat na e-mail: volby@praha4.cz
  3. osobně do 19. září 2017 předat v jednotlivých informačních kancelářích MČ Praha 4
  4. odeslat na adresu: Úřad městské části Praha 4, odbor správních agend, Antala Staška 2059/80b, tak, aby OSA byla doručena nejpozději 20. září 2017 do 16.00 hodin.
Pro informaci uvádíme, že členovi OVK přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli OVK ve výši 1 500 Kč a předsedovi OVK ve výši 1 600 Kč.

Přihlášku je možné získat v časopise Tučňák, na webových stránkách MČ Praha 4 www.praha4.cz, v informačních kancelářích MČ Praha 4 nebo přímo v budově úřadu na přepážce “Informace OSA“.

KE STAŽENÍ:

Vytisknout