Dotační programy v oblasti sociální

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy v oblasti sociální
na území MČ Praha 4 v roce 2017
 

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), která jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2 a 3 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy:

  1. Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
  2. Podpora práce s dětmi a jejich rodinami
  3. Podpora služeb pro seniory
  4. Podpora služeb pro zdravotně znevýhodněné občany
Účel programu:
1) Podpora aktivit snižujících sociální vyloučení u osob na území MČ Praha 4 (azylové domy, krizová pomoc, následná péče při začleňování osob, odborné sociální poradenství, podpora při zaměstnávání, noclehárny, finanční gramotnost a jiné).
2) Podpora aktivit organizací pro práci s dětmi a rodinami (včetně rodin v agendě OSPOD)
a)  sanace rodiny (asistované styky, podpora rodičovských kompetencí, návrat dětí z náhradní rodinné péče nebo ústavní výchovy)
b)  rodinná terapie (spolupráce se sociálně slabou rodinou, příp. rozvedenými rodiči)
c)  terénní programy (práce s rodinou – doprovod na úřady při vyřizování sociálních dávek a i úředních záležitostí, podpora při vzdělávání ve finanční gramotnosti)
d)  programy pro službu doučování sociálně znevýhodněných dětí
e)  programy prevence, léčby a následné péče pro uživatele návykových látek a jejich rodiny (terénní programy § 69 zák. č. 108/2006 Sb.)
3) Podpora služeb pro osoby v seniorském věku (terénní služba, odlehčovací služba, pečovatelská služba a jiné).
4) Podpora potřebných sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Důvody programu:
Podpora organizací, které poskytují na území městské části Praha 4 služby a péči občanům s trvalým pobytem na území MČ Praha 4, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, podporují práci s rodinami a dětmi, zajišťují služby o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby. Zároveň se jedná o podporu občanů s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4, kteří jsou umístěni v pobytových zařízeních mimo území MČ Praha 4.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
2 500 000,- Kč (dva milióny pět set tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
100 000,-Kč
(jedno sto tisíc korun českých)

Lhůta pro podání žádostí: 26. 1. 2017 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
  • Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
  • Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací/grantů MČ Praha 4
  • Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
  • Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2017

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace, které jsou přílohou tohoto vyhlášení programu.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor sociální

Specifikace údajů v žádosti:
Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (příloha č. 2 nebo č. 3), vyplnit v požadovaných bodech včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.

Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).

Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněné žádosti o dotace se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Jeden stejnopis (vyplněný formulář v programu MS Word) se posílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma se týká všech žadatelů o dotaci.

Úspěšní žadatelé jsou povinni dotaci využít do 31. 12. 2017

Termín finančního vypořádání dotace:
nejpozději do 31. 1. 2018

V Praze dne 30. 11. 2016

Přílohy:

Vytisknout