Dotační programy na podporu životního prostředí

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu životního prostředí
na území MČ Praha 4 v roce 2017
 

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), která jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2 a 3 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy:

 1. Dotace na podporu zlepšení stavu zatíženého prostředí výsadbou dřevin
 2. Dotace na úpravu a rekultivaci předzahrádek přístupných široké veřejnosti
 3. Dotace na podporu zlepšení čistoty a pořádku na území MČ Praha 4
 4. Dotace na ekologickou výchovu a vzdělávání
 5. Dotace na podporu existence zvláště chráněných rostlin a živočichů
 6. Dotace na podporu hnízdění dutinových pěvců (především hnízd rorýse obecného) při zateplování domů, atp.
Účel programů: Podpora projektů, které povedou ke zlepšení životního prostředí na území městské části Prahy 4.

Důvody programů: Ochrana přírody je nikdy nekončící proces, týkající se různých součástí životního prostředí a podpora projektů, které povedou ke zkvalitňování životního prostředí je velmi důležitá a žádaná.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tento/tyto program/y:
350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
100 000,-Kč (sto tisíc korun českých)

Okruh způsobilých žadatelů:
 • Fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky
 • Právnická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a má sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4
 • Neziskové organizace, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4
Lhůta pro podání žádostí: 26. 1. 2017 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
 • Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
 • Využití vícezdrojového financování
 • Zkušenosti s řešenou problematikou (personální zabezpečení projektu)
 • Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací/grantů MČ Praha 4
 • Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
 • Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2017

Podmínky pro poskytnutí dotace
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace, které jsou přílohou tohoto vyhlášení programu.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4

Specifikace údajů v žádosti:
Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (příloha č. 2 nebo č. 3), vyplnit v požadovaných bodech včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.

Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).

Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněné žádosti o dotace se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Jeden stejnopis (vyplněný formulář v programu MS Word) se posílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma se týká všech žadatelů o dotaci.

Úspěšní žadatelé jsou povinni dotaci využít do 31. 12. 2017

T
ermín finančního vypořádání dotace: nejpozději do 31. 1. 2018

V Praze dne 30. 11. 2016

Přílohy:
Vytisknout