Dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit
na území MČ Praha 4 v roce 2017

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), která jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2 a 3 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy:
 1. Dotace na podporu činnosti organizací působících a zajišťujících sportovní a tělovýchovnou aktivitu dětí a mládeže na území MČ Praha 4
 2. Dotace na podporu jednorázových sportovních a tělovýchovných akcí
 3. Dotace na podporu investičních akci sportovních a tělovýchovných organizací působících na území MČ Praha 4
 4. Podpora jednotlivců reprezentujících Prahu 4 na akcích regionálního a mezinárodního významu
 5. Dotace na podporu sportovních akcí pro seniory na území MČ Praha 4
Účel programu:
Ad 1.) Úhrady provozních výdajů a nákladů běžného charakteru, zajištění sportovního vybavení, sportovní kroužky při základních školách, soustředění a tábory
Ad 2.) Podpora sportovních a tělovýchovných jednorázových aktivit na území MČ Praha 4,
Ad 3.) Úhrady nákladů spojených s opravami, rekonstrukcemi a modernizací zázemí organizace
Ad 4.) Podpora reprezentace MČ Praha 4
Ad 5.) Podpora sportovní aktivit seniorů na území MČ Praha 4

Důvody programu: Podpora sportovních a tělovýchovných aktivit na území MČ Praha 4.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:

Sportovní a tělovýchovná aktivita dětí a mládeže – min. 6.149.200,- Kč (šest milionů sto čtyřicet devět dvě stě korun českých).

Ostatní – max. 2.099.000,- Kč (dva miliony devadesát devět tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:

Program č. 1 – 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých)
Program č. 2 – 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých)
Program č. 3 – 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých)
Program č. 4 – 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých)
Program č. 5 – 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých)

Okruh způsobilých žadatelů:
 • Právnické osoby, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4
 • Fyzické osoby, které mají bydliště na území MČ Praha 4 nebo patří do členské základny sportovní nebo tělovýchovné organizace působících na území MČ Praha 4

Lhůta pro podání žádostí: 26. 1. 2017 do 14.00 hodin.

Kritéria hodnocení žádosti:

 • Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
 • Zkušenosti se sportovní výchovou a prací s dětmi, mládeži a seniory
 • Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací/grantů MČ Praha 4
 • Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
 • Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2017

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace, které jsou přílohou tohoto vyhlášení programu.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Specifikace údajů v žádosti:
Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (příloha č. 2 nebo č. 3), vyplnit v požadovaných bodech včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.

Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).

Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněné žádosti o dotace se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Jeden stejnopis (vyplněný formulář v programu MS Word) se posílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma se týká všech žadatelů o dotaci.

Úspěšní žadatelé jsou povinni dotaci využít do 31. 12. 2017

Termín finančního vypořádání dotace:
nejpozději do 31. 1. 2018

V Praze dne 30. 11. 2016

Přílohy:

Vytisknout