Dotační programy na podporu integrace cizinců a národnostních menšin

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu integrace cizinců a národnostních menšin
na území MČ Praha 4 v roce 2017

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), která jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2 a 3 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy:

 1. Dotace na podporu začleňování národnostních menšin a cizinců do české společnosti
  a jejich participace na jejím životě
 2. Dotace na podporu aktivit zaměřených na osvětovou, publikační a informační činnost zacílenou na většinovou společnost
Účel programu:
ad. I. Podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a integračních aktivit zaměřených na cizince a národnostní menšiny
ad. II. Podpora osvětových aktivit zaměřených na většinovou společnost

Důvody programu:
Podpora integrace cizinců a národnostních menšin na území MČ Praha 4

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
40.000,-Kč (čtyřicet tisíc korun českých)

Podporované aktivity projektu:

Program I.

a) podpora pořádání vzdělávacích a volnočasových aktivit pro cizince a nár. menšiny
b) podpora pořádání kulturních akcí, zaměřených na uchování tradic a rozvíjení hodnot vytvářených cizinci a národnostními menšinami

Program II.

a) podpora programů zaměřených na vzájemnou informovanost a komunikaci mezi národnostmi
b) realizace kampaní a vydávání publikací či audiovizuálních prostředků zaměřených na širokou veřejnost vedoucí k lepší informovanosti o jiných kulturách a tradicích

Okruh způsobilých žadatelů:
 • Neziskové organizace, které mají sídlo nebo působiště na území
  MČ Praha 4, nebo budou projekt realizovat výhradně na území MČ Praha 4
 • Příspěvkové organizace se sídlem na území MČ Praha 4
 • Fyzické osoby, které prokazatelně vykazují činnost v oblasti integrace cizinců
  a národnostních menšin
Lhůta pro podání žádostí: 26. 1. 2017 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
 • Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
 • Zkušenost s podobnými projekty, prací s cílovou skupinou, realizací kampaní a akcí
 • Počet osob zasažených projektem
 • Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací/grantů MČ Praha 4
 • Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
 • Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2017

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace, které jsou přílohou tohoto vyhlášení programu.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor kancelář starosty

Specifikace údajů v žádosti:
Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (příloha č. 2 nebo č. 3), vyplnit v požadovaných bodech včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.

Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).

Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněné žádosti o dotace se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Jeden stejnopis (vyplněný formulář v programu MS Word) se posílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma se týká všech žadatelů o dotaci.

Úspěšní žadatelé jsou povinni dotaci využít do 31. 12. 2017

Termín finančního vypořádání dotace: nejpozději do 31. 1. 2018

V Praze dne 30. 11. 2017

Přílohy:
Vytisknout