29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 proběhne ve středu 13. června 2018

Starosta MČ Praha 4 Mgr. Petr Štěpánek, CSc. svolal na středu 13. června 2018 od 13 hodin 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 do do zasedacího sálu č. 301 v budově historické Nuselské radnice na Táborské ulici č.p. 500, Praha 4.

Interpelace občanů jsou na program jednání zařazovány pevně po ulynutí dvou hodin od zahájení jednání a je na ně vyhrazeno až 45 minut.


N á v r h
programu 29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 13. 6. 2018 od 13:00 hod. v sále 301

(předkladatel)
Z a h á j e n í
starosta
1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

starosta
2. Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2017.

starosta
3. Návrh k úplatnému převodu cenných papírů společnosti 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901

starosta
4. Návrh ke stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 4 na volební období 2018-2022.

starosta
5. Návrh ke znovuzvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4.

Zicha
6. Prodej bytových jednotek
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 1330/21 na adrese 5. května 1330/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných pozemcích
b) k prodeji volné bytové jednotky č. 1066/4 na adrese Gončarenkova 1066/22, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku a souvisejících pozemcích
Zicha
7. Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemků parc. č. 727 a parc. č. 728 v katastrálním území Nusle
b) k prodeji pozemku parc. č. 262 v katastrálním území Podolí
c) k prodeji id. 33662/124491 pozemku parc. č. 254 v katastrálním území Podolí
d) k odnětí pozemku parc. č. 3188 v katastrálním území Krč ze správy městské části Praha 4
e) k prodeji části pozemku parc. č. 1703, označené dle GP č. 2520-400/2009 jako pozemek parc. č. 1703/2, v katastrálním území Braník.
f) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/4, katastrální území Nusle, Praha 4
g) ke svěření pozemků parc. č. 1711/1 a parc. č. 1710 v katastrálním území Michle
do správy městské části Praha 4
h) k bezúplatnému nabytí části pozemku parc. č. 2910/124, označené dle GP č. 2127-59/2018 jako parc. č. 2910/364, v katastrálním území Nusle

Rejchrtová
8. Návrh k připomínkám městské části Praha 4 k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)
předsedové výborů

9. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro bezpečnost

10. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Zveřejněno: 06.06.2018 – Vít Drbal
Vytisknout